Faculty of Humanities and Social Sciences

MA sa Ghaeilge (Sochaí & Teanga)

Postgraduate Certificate in Bilingual Practice

  • PAC CodeDC628
  • Course Type Postgraduate
  • Delivery Modes Part-time
  • Duration 2 Years
Close

Course Fees

  • Student Contribution€0
  • EU Status Fee€0
  • Non EU Fees€0
About fees & requirements

Clár é seo a dhíríonn ar fhorbairt na Gaeilge sa tsochaí chomhaimseartha agus ar cheisteanna a bhaineann leis an bpleanáil teanga. Cuimsíonn an clár oiliúint a chur ar fhoireann a bheadh ag obair sna hearnálacha poiblí, deonacha agus príobháideacha maidir le seirbhís, polasaí nó tionscadal teangabhunaithe a fhorbairt nó a sholáthar.

Tacaíonn an clár le cumas na mac léinn dul i mbun tionscadail teanga a dhearadh agus a bhainistiú. Pléann an clár le ceisteanna reachtaíochta, polasaithe idirnáisiúnta teanga agus feasacht teanga. Díríonn sé ar an chreat reachtúil Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 maidir le soláthar seirbhísí trí Ghaeilge.

 

Faoin Acht sin ní mór do gach roinn agus gach foras stáit soláthar sainiúil a dhéanamh chun seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil agus beidh sé de dhualgas ar gach roinn agus foras stáit agus ar gach comhlacht eile stáit oiliúint a chur ar a gcuid fostaithe.

Programme

Struchtúr modúlach atá ar an gclár. Clár teagasctha páirtaimseartha thar dhá bhliain atá sa chlár MA. Tá dhá sheimeastar sa bhliain acadúil. De ghnáth, is gá freastal ar an ollscoil féin 8 - 9 deireadh seachtaine in aghaidh na bliana. Soláthraítear cuid den ábhar ar líne trí Moodle, an córas foghlama ar líne atá ag DCU. Táthar ag súil go gcuirfidh an modh seachadta seo leis an éileamh ar an gcúrsa agus go ndéanfaidh sé freastal ar rannpháirtithe neamhspleách ar chonstaicí ama nó suímh.
Cláróidh iarrthóirí ar dtús don MA sa Ghaeilge. In aon bhliain faoi leith beidh Bliain A nó Bliain B ar fáil do mhic léinn. Gheobhaidh céimithe, a phasálann modúil arb ionann iad agus luach 30 creidiúint d'obair bliana acadúla agus a roghnaíonn gan dul chun cinn, Teastas do Chéimithe. Bronnfar Dioplóma do Chéimithe ar mhic léinn a phasálann 60 creidiúint/clár oibre dhá bhliain acadúil agus nach dtéann ar aghaidh le tabhairt faoin tráchtas. Bronnfar an Mháistreacht orthu siúd a chríochnaíonn an clár teagasctha agus an tráchtas (ca. 15,000 focal) go sásúil. Bíonn an mheasúnacht sa Teastas/Dioplóma do Chéimithe bunaithe ar thascanna agus ar thionscadail. Ní bhíonn scrúduithe foirmiúla ann ag deireadh seimeastair.

Measúnacht

Bíonn an mheasúnacht ar an gclár teagasctha bunaithe ar thascanna agus ar thionscadail. Ní bhíonn scrúduithe foirmiúla ann ag deireadh seimeastair.

Why DCU

Sa chlár seo, faigheann fostaithe reatha agus féideartha san earnáil phoiblí, phríobháideach nó dheonach creat teoiriciúil agus scileanna praiticiúla, atá fréamhaithe sa taighde agus sa dea-chleachtas náisiúnta agus idirnáisiúnta, mar aon leis an muinín is gá le feidhmiú i dtimpeallachtaí teangeolaíochta éagsúla.

Careers

Ar chríochnú an chúrsa seo beidh deiseanna i réimse leathan gairmeacha i gcomhlachtaí príobháideacha agus in eagrais phoiblí, cuid acu ag baint leis an nGaeilge.

 

Faoi fheidhmiú Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 caithfidh 649 comhlacht scéimeanna teanga a ullmhú. Tá deiseanna ann do líon mór ball foirne sna comhlachtaí seo tabhairt faoi na scéimeanna seo a ullmhú agus a mhaoirsiú.

Requirements