Accessibility     Accessibility |
My DCU | Library | Loop |
Faculty of Humanities and Social Sciences

MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais

Master of Science in Business and Information Technology

 • PAC CodeDC627
 • Course Type Postgraduate
 • NFQ Level 9
 • Delivery Modes Part-Time
 • Duration 2 Years
Close

Course Fees

 • Student Contribution€0
 • EU Status Fee€3,600
 • Non EU Fees€7,400
About fees & requirements

Soláthraíonn an iarchéim seo deis do mhic léinn cur leis an taithí leathan oideachais agus oibre atá acu cheana trí shainscileanna sa ghnó agus i dteicneolaíocht na faisnéise a shealbhú agus iad féin a fheistiú do phoist éagsúla san earnáil phríobháideach nó phoiblí. Ritear na cúrsaí trí mheán na Gaeilge.

 

This postgraduate programme provides an opportunity for students to add to the broad educational and work expertise they already possess by gaining information technology and business skills equipping them for the workplace in either the public or private sector. These programmes are run subject to demand and are delivered through the medium of Irish.

 

Student Voice

“I ndiaidh dom bunchéim a bhaint amach i dteangacha, bhí sé mar sprioc agam obair san earnáil ghnó ach gan taithí ar bith agam ar a leithéid. Ba dheis iontach an MSc le tuiscint a fháil ar réimse leathan ábhar gnó agus ar theicneolaíocht an eolais. Anois tá mé ag obair i gcomhairleacht teicneolaíochta agus is cinnte gan an cháilíocht sin agus an taithí a fuair mé ar an chúrsa nach mbeadh an post seo faighte agam.” 

 

“After I completed my undergraduate degree in languages, my goal was to work in the business sector but I hadn’t the necessary experience. The MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais programme was a fantastic opportunity for me to gain a better understanding of a wide range of business and information technology subjects. I am now working in technology consultancy and without this qualification and the experience I gained by doing this course, I wouldn’t have been offered a post like this.”

Doireann McCombe MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais. Now working with Accenture.

Déanann Nóirín Ní Laighin cur síos faoina taithí ag déanamh an MSc i nGnó & i dTeicneolaíocht an Eolais

Programme

Ar an gcúrsa seo déanfaidh tú staidéar ar ghnó agus ar theicneolaíocht – ábhair atá riachtanach i ngach slí bheatha. Foghlaimeoidh tú faoin ngaol idir na hábhair éagsúla ghnó, agus tábhacht na teicneolaíochta i bhforbairt rathúil eagraíochtaí. Foghlaimeoidh tú na scileanna praiticiúla chun fadhbanna gnó agus teicneolaíochta a réiteach. Gheobhaidh tú léargas leathan trí anailís a dhéanamh ar chás-staidéir idirnáisiúnta, agus beidh deis agat taighde a dhéanamh agus saineolas a fháil trí obair a dhéanamh ar thionscadail shuimiúla a bhaineann le do chúlra agus le do spéiseanna féin. Beidh tú in ann díriú ar réimse staidéir ar leith don tráchtas ag tarraingt ar do thaithí, do chúlra, do bhunchéim, agus ar ábhair an chúrsa seo. Físeán faoin Ghaeilge

 

 On this programme, you will study business and technology – subjects that are essential in all careers. You will also learn about the relationship between the various business subjects and the importance of technology in the development of organisations. You will learn the practical skills to solve business and technology problems and will have an opportunity to put research and expertise to work on interesting projects related to your background and areas of interest. You will be able to focus on a specific area of research for your thesis, drawing from your experience, your background, your undergraduate degree and the subjects covered on this programme. Video about Gaeilge

View the current course structure →

Why DCU

Cúis bhróid do DCU go ndearbhaíonn fostóirí, arís agus arís eile, gurb iad céimithe DCU an rogha is ansa leo agus iad ar thóir lucht gaisce an lae amárach. Institiúid mhór taighde is ea DCU, a bhfuil aitheantas aici ar fud an domhain ar shaothar a príomhthaighdeoirí agus a cuid meithleacha. Tá maoiniú caipitil substaintiúil bronnta ag an stát agus ag infheisteoirí príobháideacha ar cheithre cinn dá lárionaid agus institiúidí taighde. Tugann gach ceann de scoileanna acadúla DCU faoi thaighde ag an leibhéal is airde agus is nuálaí. Tá an ollscoil seo meáite chomh maith ar fhorbairt níos mó a dhéanamh ar a gníomhaíochtaí tráchtála, le béim níos mó ar aistriú teicneolaíochta agus ar bhunú comhlachtaí campais, a bhaineann sochar as fionnachtana agus scileanna phobal an champais. Tá an tráchtálú seo bunaithe i gcomhthéacs clár gníomhach don fhorbairt shóisialta, ina bhfuil páirt ghníomhach ag DCU san athnuachan shóisalta agus i gcothú luachanna eiticiúla i sochaí an lae inniu.

 

DCU is proud of the fact that, again and again, employers confirm their preference for its graduates when searching for future high achievers. DCU is a major research institution, which has gained worldwide recognition for the work of many of its key researchers and research teams. Four of its major research centres and institutes have been awarded very significant capital funding by the state and by private investors to enable them to provide leadership at a global level. All of DCU’s academic schools undertake research which is at the cutting edge of knowledge. DCU is also committed to further development of its commercial activities, with a growing emphasis on technology transfer and the establishment of campus companies which exploit commercially the discoveries and skills of the campus community. This commercialisation is set in the context also of an active programme of social development, in which DCU plays an active role in social regeneration and the search for ethical values for modern society.

 

Fees: www.dcu.ie/fees/index.shtml

Careers

Tá céimithe an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais ag obair le Irish Mortgage Corporation, Google, Oracle, Make a Wish Foundation, Citi, RTÉ, Foras na Gaeilge, An Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta, Coláiste na bhFiann, Gael Linn, Gaelchultúr, Údarás Craolacháin na hÉireann agus i bpostanna bainistíochta i scoileanna.

 

There is a high demand for graduates of this programme. Graduates of the MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais work with the Irish Mortgage Corporation, Google, Oracle, Make a Wish Foundation, Citi, RTÉ, Foras na Gaeilge, Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta, Coláiste na bhFiann, Gael Linn, Gaelchultúr, Údarás Craolacháin na hÉireann and managerial posts in schools.

 • Advertising
 • Banking
 • Business
 • Business Analyst
 • Consultancy
 • Digital Account Executive
 • Education
 • Education Leadership
 • Information Technology
 • Research

Requirements

General Entry Requirements

Riachtanas Iontrála
Céim onóracha H2.2 nó taithí ghairmiúil oiriúnach agus leibhéal sásúil i labhairt agus scríobh na Gaeilge. Glactar le cáilíochtaí agus le taithí ghairmiúil oiriúnach i gcúinsí áirithe in ionad bunchéime, faoi réir ag rialacha na hOllscoile. Ní gá réamhcháilíochtaí ríomhaireachta ná gnó.

MSc Pairtaimseartha DC627: Dhá bhliain

Entry Requirements
Honours degree H2.2 or equivalent professional experience and a satisfactory level of fluency in Irish. In some circumstances appropriate professional experience and qualifications are accepted in lieu of a primary degree, subject to University regulations. Previous qualifications in business or computing are not required.

MSc Part-time DC627: Two Years

International Applications
International candidates are expected to have educational qualifications of a standard equivalent to those outlined above. In addition, where such candidates are non-native speakers of the English language they must satisfy the university of their competency in the English language. For further information on international applications click here.

How to Apply and Closing Dates

Make an Application

All Applicants must submit

 • All applicants should apply through www.pac.ie. Search for course code DC627 for Part-Time.
 • Certified academic transcripts for each and every year of study, with certified English translations, if applicable.
 • Provide a 500-750 word (max) personal statement including:
  (i) Why you wish to study the programme;
  (ii) What in your record and experience makes you suitable for the MA programme;
  (iii) The impact which you expect the MA programme would have on your future career.

Please also include your CV and evidence of Irish language competency

Non Native English Speakers

Dates for Submission of Applications

EU Applicants

 • Please apply through PAC www.pac.ie.  Applications will be reviewed and offers will be made on an onging basis.  Should places still be available on this programme, the final date for receipt of applications will be 14th August 2020 for entry in Autumn 2020.

Non-EU Applicants

 • Please apply through PAC  www.pac.ie .  Applicants will be reviewed and offers will be made on an ongoing basis.  Should places still be available on this programme, the final date for receipt of applications will be 17th July 2020 for entry in Autumn 2020.  

 • Applicants who require a study visa for the purposes of gaining entry into Ireland are advised to apply as early as possible.  If you need a study visa and are a Non EU student, you are not eligible to apply for part time programmes as study visas are only granted for full time programmes.

To apply for this programme use the PAC code DC627.

Queries on completed applications to be sent to postgraduateadmissions@dcu.ie

Fees & Payments

An Automated Telephone system is available 24 X 7 on the following number 01-253-0219. This number is for Student Fee payments only and you or a third party are required to have your student ID number, date of birth and a card on which the payment is to be made.

International students are advised to use our Pay to Study platform which is an easier and safer way to pay fees.

For complete information about payment methods & Schedules, download the DCU fees booklet and also our Student Fee Protocol Booklet.

For more information, please contact fees@dcu.ie.


Register/Pay Online

Master of Science in Business and Information Technology Course Fees

Course Student Contribution EU Status Fee Non EU Fees
Part Time €0 €3,600 €7,400