Accessibility     Accessibility |
My DCU | Library | Loop |
Faculty of Humanities and Social Sciences

MA i Léann na Gaeilge

MA i Léann na Gaeilge

 • PAC CodeDC686(Full Time), DC687(Part Time)
 • Course Type Postgraduate
 • NFQ Level 9
 • Delivery Modes Full-Time, Part-Time
 • Duration (FT - 1 Year), (PT - 2 years)
Close

Course Fees

 • Student Contribution€0
 • EU Status Fee€0
 • Non EU Fees€0
About fees & requirements

Soláthraítear deis do mhic léinn ar an MA i Léann na Gaeilge sainscileanna acadúla a ghnóthú trí iniúchadh níos doimhne a dhéanamh ar theanga, litríocht agus saoithiúlacht na Gaeilge. Tabharfar cuidiú duit do chumas taighde agus anailíse a fheabhsú trí réimse bunscileanna taighde a shealbhú agus trí dhul i ngleic le foinsí eolais de chineálacha éagsúla. Ritear an clár ar bhonn éilimh agus déantar é a theagasc trí mheán na Gaeilge.

The MA i Léann na Gaeilge hones specific academic skills while engaging in a deep exploration of the Irish language, its literature and heritage. You’ll be guided in a range of methods to help you improve your research and analytical capacity through the acquisition of basic research skills and your engagement with various types and sources of information.

The programme runs subject to demand and is delivered through the medium of Irish.

“Bhain mé idir thaitneamh agus tairbhe as an chúrsa seo. Sílim, má tá spéis agat i litríocht na Gaeilge, i saíocht na Gaeilge nó sa teanga féin, gach seans go n-oirfidh an cúrsa seo duit. Beidh léachtaí den scoth ar fáil agat in atmaisféar tacúil. Beidh deis agat staidéar a dhéanamh ar do réimse inspéise féin agus beidh tú ábalta díriú go speisialta ar ábhar do mhiontráchtais.”

Seán Ward, (2013-15)

“I really enjoyed and benefited from this programme. I believe that if you are interested in the Irish language and its literature and heritage, then this programme is really for you. You will engage with first-class lectures in a really supportive atmosphere. You will also have the opportunity to pursue an area of particular interest to you through your studies and the dissertation.”

 

Seán Ward, MA i Léann na Gaeilge graduate

Programme

Cén fáth an clár seo?

Ar chlár an MA i Léann na Gaeilge, foghlaimeoidh tú réimse scileanna machnaimh agus anailíse a chuideoidh leat tabhairt faoin taighde neamhspleách. Beidh tú in ann díriú ar ábhar staidéir ar leith maidir le do thráchtas a tharraingeoidh ar do thaithí, do chúlra, do bhunchéim, agus ar mhodúil an chláir seo.

Why Do This Programme?

On the MA i Léann na Gaeilge programme, you’ll learn a range of reflective and analytical skills that will assist you in engaging in independent research projects. For your dissertation, you’ll focus on a specific area of research that draws on your experience, your background, your undergraduate degree and the modules covered on the programme.

Struchtúr agus Ábhar an Chláir

Is féidir an chéim a bhaint amach trí chlár bliana lánaimseartha nó go páirtaimseartha trí chlár dhá bhliain. Má roghnaíonn tú an clár bliana, déanfaidh tú trí mhodúl i Seimeastar 1 agus trí mhodúl eile i Seimeastar 2, agus freastalóidh tú ar léachtaí Dé Máirt agus Déardaoin, 4-7pm. Scrúdú scríofa nó aistí téarma a bhíonn i gceist leis an measúnú. Déanfaidh tú miontráchtas a scríobh faoi stiúir léachtóra.

 

Má roghnaíonn tú an clár dhá bhliain, déanfaidh tú trí mhodúl i Seimeastar 1 agus trí mhodúl eile i Seimeastar 2, agus freastalóidh tú ar léachtaí Dé Máirt agus Déardaoin, 4-7pm i rith Bhliain 1. Scrúdú scríofa nó aistí téarma a bhíonn i gceist leis an measúnú. I rith Bhliain 2 sa dá sheimeastar, freastalóidh tú ar sheimineár taighde in aghaidh na seachtaine a bhíonn ar siúl Dé Céadaoin 4-7pm, agus scríobhfaidh tú miontráchtas faoi stiúir léachtóra.

Programme Structure and Content

The degree may be completed as a one-year full-time programme or a two-year part-time programme.

If you opt for the one-year programme, you’ll take three taught modules in Semester 1 and another three in Semester 2, and attend lectures Tuesdays and Thursdays, 4-7pm. Assessment is by means of written examinations or essays. You’ll also write a minor thesis under the supervision of a lecturer.

 

If you decide on the two-year programme, in Year 1 you’ll take three taught modules in Semester 1 and another three in Semester 2, and attend lectures Tuesdays and Thursdays, 4-7pm. Assessment is by means of written examinations or essays. In Year 2, in both Semesters 1 and 2, you’ll attend a weekly research seminar Wednesdays, 4-7pm, and write a minor thesis under the supervision of a lecturer.

Aidhmeanna agus Spriocanna an Chláir

 • Oiliúint a chur ar chéimithe i dtaca le sainscileanna scríbhneoireachta, taighde agus anailíse le gur féidir leo tabhairt faoi phoist in earnálacha éagsúla nó aghaidh a thabhairt ar staidéar breise i réimse a bhfuil suim ar leith acu ann.
 • Scileanna inaistrithe na rannpháirtithe a chothú sna réimsí seo a leanas: smaointeoireacht neamhspleách, cumas anailíse, cumarsáid, eagrú agus bainistiú ama staidéir.
 • Saineolas agus saintusicint a shealbhú ar shaibhreas theanga agus litríocht na Gaeilge

Programme Aims and Objectives

 • Provide graduates with training in essential writing, research and analytical skills that will assist them in competing for positions in a broad range of sectors and equip them to proceed to further study in an area of particular interest to them
 • Cultivate participants’ transferrable skills of independent thinking, analysis, communication, organization and time management
 • Acquire specialist knowledge and understanding of the richness of the Irish language and its literature
View the current course structure →

Why DCU

Cén fáth DCU?

Mór-institiúid taighde is ea DCU, a aithnítear ar fud an domhain as ardchaighdeán shaothar a príomhthaighdeoirí agus a cuid meithleacha taighde. Tugtar faoi thaighde ceannródaíoch i ngach ceann de scoileanna acadúla DCU, agus tá páirt ghníomhach á himirt ag DCU i sochaí an eolais agus i gcothú luachanna eiticiúla na sochaí sin.

Why Choose DCU?

DCU is a major research institution with worldwide recognition for the high calibre of work carried out by its key researchers and research teams. All of DCU’s academic schools undertake cutting edge research, and DCU plays an active role in contributing to the information society and the promotion of ethical values in that society.

 

Programme Chairperson: Dr. Uáitéar Mac Gearailt

Tel: +353 (0)1 700 6088

Email: uaitear.macgearailt@dcu.ie

Fees: www.dcu.ie/fees/index.shtml

Careers

Deiseanna Gairme

Mar chéimí de chuid an MA i Léann na Gaeilge beidh réimse deiseanna gairme ar fáil duit ag gach leibhéal sa chóras oideachais, sna meáin chumarsáide (teilifís, raidió, na meáin chlóite agus  dhigiteacha), in earnáil an aistriúcháin, sa tseirbhís phoiblí, sa pholaitíocht, sna healaíona, san iriseoireacht, sa turasóireacht oidhreachta, agus san Aontas Eorpach. Dearbhaíonn fostóirí, arís agus arís eile, gurb iad céimithe DCU an rogha is ansa leo agus iad ar thóir lucht gaisce an lae amárach. Beidh lúcháir ar fhoireann Fiontar & Scoil na Gaeilge d’aidhmeanna acadúla a phlé leat, tabhairt faoi chéim dochtúireachta, mar shampla.

Careers

As a graduate of the MA i Léann na Gaeilge you’ll have a wide range of career options at all levels within the education system, the media (television, radio, the print and digital media), in the translation sector, the public service, politics, the arts, heritage tourism and the EU. Again and again, employers confirm their preference for DCU graduates when looking for future high achievers.

You’ll also find that Fiontar & Scoil na Gaeilgestaff will be keen to discuss your ongoing academic ambitions, such as pursuing your doctoral degree.

Potential Careers

Educator

Translator

Writer

Journalist

Broadcaster

Editor (Irish language)

Publisher (Irish language)

Civil Servant

Requirements

General Entry Requirements

MA sa Léann Daonna-Gaeilge/MA in Humanities-Gaeilge (PAC Codes: DC686 Full-time, DC687 Part-time)

Riachtanas Iontrála Céim onóracha (2:2 nó níos airde) sa Ghaeilge nó a chomhionann. Daoine a thaispeánfaidh go bhfuil an cleachtadh nó an saineolas acu le tabhairt faoin gcúrsa ach nach bhfuil na cáilíochtaí seo acu, is féidir leo sin cur isteach ar áit ar an gcúrsa freisin.

How to Apply and Closing Dates

Make an Application

Applicants must submit

 • Certified academic transcripts for each and every year of study, with certified English translations if applicable

Non Native English Speakers

 • Evidence of English competency which meets DCU entry requirements - see link

 

Dates for the Submission of Applications

Applications must be made through the Postgraduate Application Centre - www.pac.ie/dcu

EU Applicants
The closing date for receipt of applications is 31st July 2018.

Non-EU Applicants
The closing date for receipt of applications is 10th July 2018.
Applicants who require a study visa for the purposes of gaining entry into Ireland are advised to apply as early as possible.

Study Visas - Important Information

Applicants who require a study visa for entry to Ireland are encouraged to seek clarification from the relevant Irish Embassy regarding the closing date for application for such a visa. Students who require a study visa for entry are ineligible for part time study programmes.

Applicants who do not secure a study visa in time will be unable to take up their offer of a place on any DCU programme

When applying through PAC please use the following codes:

 • DC686 full-time programme
 • DC687 part-time programme

Queries on completed applications can be made by e-mail to registry@dcu.ie