Accessibility     Accessibility |
My DCU | Library | Loop |

☰       Department Menu

MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais
(PAC Code: DC627)

Fact File

Fad: 2 years part-time
Teagmháil: Dr Peadar Ó Flatharta
Fee information Click Here
Indicative Timetable (Weeks 20-31)

Léargas ar an gClár:

N.D.P./E.U. Structural Funds Logos

Soláthraíonn an iarchéim seo deis do mhic léinn cur leis an taithí leathan oideachais agus oibre atá acu cheana trí shainscileanna gnó agus theicneolaíocht na faisnéise a shealbhú agus iad féin a fheistiú do phoist éagsúla san earnáil phríobháideach nó phoiblí. Ritear na cúrsaí ag brath ar éileamh agus seachadtar iad trí mheán na Gaeilge. Spriocdháta & iarratais ar líne www.pac.ie

This postgraduate programme provides an opportunity for students to add to the broad educational and work expertise they already possess by gaining information technology and business skills equipping them for the workplace in either the public or private sector. These programmes are run subject to demand and are delivered through the medium of Irish. Deadline and applications online www.pac.ie

Tá an clár seo aitheanta ag an Údarás um Ardoideachas (HEA) faoin gclár RIACHTANAS SCILEANNA. Ciallaíonn sé seo nach mbíonn ach timpeall is €3,300 le híoc mar tháille in ionad gnáth-tháillí iarchéime suas le €6,500. Tugann cinneadh an HEA seasamh don oideachas ardleibhéil i nGaeilge mar dhlúthchuid den fhorbairt eacnamaíoch. Is nós linn scoláireacht a thairiscint, má tá tuilleadh eolas ag teastáil is féidir teagmhál a dhéanamh linn.

This programme is recognised by the HEA under the Graduate Skills Conversion Programme. This means that EU students pay fees of only about €3,300, instead of the usual postgraduate degree fees of around €6,500. The approval underpins the relevance of third-level education in Irish as an integral part of economic development. We do at times offer scholarships, please contact the office for more details.

Iarchéimithe MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais DC626/627

Bronnadh MSc ar Louise Smith i 2006. Tháinig Louise go Fiontar i ndiaidh dí bliain a chaitheamh ag taisteal nuair a chríochnaigh sí a bunchéim. Tá sí ag obair faoi láthair mar chuid d'fhoireann taighde www.focal.ie Louise Smith was awarded an MSc in 2006. Louise came to Fiontar after spending a year travelling following her undergraduate degree. She is currently working as part of the research team for www.tearma.ie

Bronnadh MSc ar Phádraig Ó Cuinneagáin i 2001. Is Príomhoide bunscoile é. "Cuimsíonn gnéithe éagsúla an chúrsa an réimse leathan eolais agus scileanna atá de dhíth don phost bainistíochta/oideachais seo." Pádraig Ó Cuinneagáin was conferred with the MSc in 2001. He is a Principal in a primary school. "This programme encompasses a broad range of skills and knowledge needed for management / educational positions."

MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais DC626/627 le FIONTAR (PDF)

Struchtúr an Chláir:

Múintear an clár páirtaimseartha thar cheithre sheimeastar, thar dhá bhliain (10-12 deireadh seachtaine sa bhliain acadúil) agus an clár lánaimseartha thar dhá sheimeastar, thar bhliain amháin. Tugann an practicum/tráchtas deis dóibh scileanna anailíse agus taighde a fhorbairt. Iad siúd a chríochnaíonn an practicum/tráchtas go sásúil a thuilleann céim na Máistreachta.

Tá dhá phríomhshruth sa chúrsa: an gnó agus teicneolaíocht na faisnéise. Leagtar bunús teoiriciúil faoin oiliúint phraiticiúil sna hilscileanna bainistíochta, margaíochta, ríomhaireachta, ilmheán agus cumarsáide atá riachtanach don ghnó.Ritear an clár lánaimseartha ag brath ar éileamh.

Programme Structure

The programme can be taken on either a full-time or a part-time basis. Students studying full-time will normally complete the programme in one academic year (two semesters). Part-time students will normally complete the programme in two years over 10-12 weekends on campus.

There are two main streams in the course: business and informaton technology. A theoretical foundation complements practical experience in management, marketing, information technology, multimedia and communications skills that are necessary for business. The full-time programme is offered subject to demand.

Modúil a mhúintear ar an gcúrsa seo faoi láthair
Modules currently taught on this course

Cúrsa Insealbhaithe / Induction course

*Féadtar cinneadh a dhéanamh, nach gá do mhic léinn an dianchúrsa seo a dhéanamh. / It may be decided, that students are not obliged to undertake this course

Deiseanna Gairme:

Tá an-éileamh ar iarchéimithe an M.Sc., tá postanna bainistíocha i réimsí éagsúla ag an-chuid acu san earnáil phríobháideach agus phoiblí, m.sh Gael Linn, Conradh na Gaeilge, l'Oréal agus Google. Tá céimithe an chúrsa seo ag obair sa réimse oideachais chomh maith mar mhúinteoirí agus mar phríomhoidí.

Career Prospects

There is a high demand for graduates of this programme. Graduates have obtained managerial positions in a myriad of public and private sector enterprises, e.g. Gael-Linn, Conradh na Gaeilge, l'Oreal and Google. Other graduates of this programme are working in the educational sector as teachers and principals.

Riachtanais Iontrála:

Riachtanas Iontrála
Céim onóracha H2.2 nó taithí ghairmiúil oiriúnach agus leibhéal sásúil i labhairt agus scríobh na Gaeilge. Glactar le cáilíochtaí agus le taithí ghairmiúil oiriúnach i gcúinsí áirithe in ionad bunchéime, faoi réir ag rialacha na hOllscoile. Ní gá réamhcháilíochtaí ríomhaireachta ná gnó.

MSc Pairtaimseartha DC627: Dhá bhliain

Entry Requirements
Honours degree H2.2 or equivalent professional experience and a satisfactory level of fluency in Irish. In some circumstances appropriate professional experience and qualifications are accepted in lieu of a primary degree, subject to University regulations. Previous qualifications in business or computing are not required.

MSc Part-time DC627: Two Years

International Applications
International candidates are expected to have educational qualifications of a standard equivalent to those outlined above. In addition, where such candidates are non-native speakers of the English language they must satisfy the university of their competency in the English language. For further information on international applications click here.

Dates for Submission of Applications

EU Applicants
Apply online through the Postgraduate Applications Centre (http://www.pac.ie/dcu) by 31st July 2016.

Non -Eu Applicants

Apply online through the Postgraduate Applications Centre (http://www.pac.ie/dcu) by 31st July 2016 who require a study visa for the purposes of gaining entry into Ireland are advised to apply as early as possible.

Applying through the Postgraduate Applications Centre (http://www.pac.ie/dcu)
When applying for the part-time programme use the PAC code DC627.

Queries on completed applications

Queries on completed applications should be forwarded to registry.pac@dcu.ie

Modúil a mhúintear ar an gcúrsa seo faoi láthair
Modules currently taught on this course

Liosta iomlán céimeanna

Full list of degrees

Fee information

Indicative Timetable
(Weeks 20-31)