BA Gaeilge agus Iriseoireacht | Fiontar

BA Gaeilge agus Iriseoireacht (Irish and Journalism)

Fact File

Cód CAO: DC239
Pointí anuraidh: 440
Fad: Trí bliana
Cineál Céime: Lánaimseartha

Léargas ar an gClár:

An bhfuil fonn ort oibriú sna meáin Ghaeilge & Bhéarla nó i ról forbartha nó bainistíochta sna meáin? Beidh buntáiste iomaíoch agat, i dtús do ghairme go háirithe, má tá cumas dátheangach ionat. Anuas ar ghnáthriachtanais iontrála na hOllscoile, caithfidh tú grád B3 ardleibhéal a bheith agat i mBéarla agus i nGaeilge.

Tá deiseanna fostaíochta ann dóibh siúd le hardchumas sa Ghaeilge, mar aon le tuiscint shainiúil ar chleachtais, ar mhodhanna agus ar fhorbairt na meán Gaeilge agus dátheangach. Is féidir gairm a bhunú sna meáin i róil éagsúla,in eagrais stáit agus chultúrtha chomh maith.

Do you want to work in media in Irish and English? If you can demonstrate bilingual ability then you will possess distinct advantages, particularly at the start of your career. In addition to the DCU minimum entry requirements, you will need a minimum of Grade B3 at Higher Level in English and Irish in the Leaving Certificate.

Excellent career opportunities exist for graduates with a high level of proficiency in Irish, detailed knowledge of media operations and practices, and a thorough understanding of Irish-language and bilingual media. A broad range of careers are open to you within media organisations as well as state and cultural enterprises.

Saol BA Gaeilge agus Iriseoireacht CAO DC239

Beidh turas go RTÉ i Seimeastar 2 ag mic léinn BA Gaeilge agus Iriseoireacht. Tabharfaidh siad cuairt ar an seomra nuachta agus buailfidh siad le cuid den fhoireann nuachta. Beidh deis ag cuid de na mic léinn sin taithí oibre a fháil in RTÉ i mbliain 3.

The BA Irish and Journalism students will visit RTÉ in the second semester. They will tour the newsroom and meet some of the news team. The students will have the opportunity of a work experience with RTÉ in third year.

Mic Léinn BA Gaeilge agus Iriseoireacht CAO DC239

Rinne Audrey an Ardteist i 2007. D'fhreastail sí ar Phobalscoil Ghleann na Madadh, Co. na Gaillimhe. Roghnaigh sí an BA Gaeilge agus Iriseoireacht mar is aoibhinn léi an Ghaeilge agus ba mhaith léi bheith ina hiriseoir.

Audrey sat the Leaving Cert in 2007. She attended Glennamaddy Community School in Co. Galway. She chose the BA in Irish in Journalism because she wants to be a journalist and loves Irish.

Íosmhéid Riachtanais:

Grade C3 in Two Higher Level Subjects and Grade D3 in Four Ordinary or Higher Level Subjects including: Mathematics and English or Irish

Struchtúr an Chláir:

Le linn na dtrí bliana, cuirtear béim ar na réimsí seo a fhorbairt sa chlár:

 1. Scileanna praiticiúla iriseoireachta agus meán.
 2. Tuiscint agus saineolas ar na meáin Ghaeilge agus dhátheangacha.
 3. Líofacht agus cruinneas sa Ghaeilge.

Tabharfaidh modúil ar nós Nuachtlaethanta, Iriseoireacht Idirlín agus Gaeilge Chomhaimseartha an muinín duit le feidhmiú go héifeachtúil sa réimse seo. Agus tú in DCU, faoi chúram FIONTAR agus na Scoile Chumarsáide, beidh cleachtadh díreach agat ar thionscadail phraiticiúla oibre a chuirfidh le do chuid scileanna agus do chuid saineolais. Tá áiseanna faoi leith ag FIONTAR mar thaca don chlár seo. Le cinntiú go mbeidh tú in ann dul chun cinn a dhéanamh san earnáil, caithfidh tú trí mhí ag obair sna meáin le deis intéirneachta le RTÉ nó in eagras poiblí nó príobháideach i ról cumarsáide. Tabharfaidh an cúrsa seo buntáiste duit agus tú ag iarraidh do ghairm bheatha a roghnú agus a fhorbairt sna meáin nó sa réimse caidrimh phoiblí.

Trí Ghaeilge a dhéanfaidh tú formhór na modúl. Déanfaidh tú dhá mhodúl gach seimeastar i dteannta na mac léinn eile iriseoireachta in DCU.

Course Structure

The structure of the course over three years will develop your:

 1. Practical journalistic and media skills.
 2. Knowledge and understanding of bilingual and Irish-language media.
 3. Fluency and accuracy in Irish.

Modules such as Newsdays, Internet Journalism and Modern Spoken and Written Irish will give you the confidence and capability to make a significant contribution to this dynamic sector. In DCU you will be guided by both the school of FIONTAR and the School of Communications, and you will benefit from excellent facilities and practical project work which you will use to develop your skills and knowledge. To add to your employability and to help you develop personally you will complete an invaluable 3-month work placement in a communications/media role, in either a public or private organisation with the opportunity of an internship in RTÉ. Combined, the elements of the course structure will act as a launching pad to your future career in a media or public affairs position.

While the majority of modules are taught in Irish, each semester you will attend two modules with other DCU journalism students.

Modúil a mhúintear ar an gcúrsa seo faoi láthair >
Modules currently taught on this course >

Cúig chúis mhaithe leis an BA Gaeilge agus Iriseoireacht a dhéanamh:

 • Scileanna iriseoireachta agus teicneolaíochta a fhorbairt trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla.
 • Feabhas a chur ar do chuid Gaeilge, labhartha agus scríofa.
 • Buntáiste breise a thabhairt duit féin trí staidéar a dhéanamh ar an iriseoireacht agus ar an nGaeilge ar bhealach atá difriúil agus nua-aimseartha.
 • Slí bheatha shuimiúil a aimsiú duit féin sna meáin chumarsáide nó i gcaidreamh poiblí, bíodh sé sin trí Ghaeilge, trí Bhéarla nó go dátheangach.
 • Do chumas a léiriú trí thaithí oibre luachmhar a fháil agus trí thionscadal mór iriseoireachta a dhéanamh sa bhliain dheireanach.

Why DCU?

 • Develop journalism and technology skills through Irish and through English.
 • Improve your written and spoken Irish.
 • Give yourself an extra advantage by taking a novel and contemporary approach to the study of journalism and Irish.
 • Develop an interesting career in the media or in public relations, through Irish, through English or bilingually.
 • Demonstrate your ability by acquiring valuable work experience and by completing a major journalism project in your final year.

Na meáin Ghaeilge agus dhátheangacha

Tá na meáin Ghaeilge agus dhátheangacha faoi bhláth agus deiseanna den scoth ann do chéimithe atá ábalta feidhmiú sa dá theanga. Bhí ról lárnach san fhorbairt seo ag seirbhísí uile RTÉ (Raidió agus Teilifís, TG4, RnaG) mar aon le Raidió na Life, Foinse, Gaelsceál agus meáin eile. Tá deiseanna móra eile ann do chéimithe atá oilte sa dá theanga de bharr forbairtí sa chumarsáid Idirlín, Acht na dTeangacha Oifigiúla, agus stádas na Gaeilge san AE.

Irish Language and Bilingual Media

The Irish language and bilingual media continue to thrive and these provide excellent opportunities for graduates with the ability to operate to the highest standards in both languages. A significant role in the development of the sector has been played by RTÉ (Radio and Television, TG4, RnaG), Raidió na Life, Foinse, Gaelsceál and other media. There are still more opportunities for graduates who are fluent in both languages due to the development of Internet communications, the enactment of the Official Languages Act and the granting of official status to Irish in the EU.

Deiseanna Gairme:

Is féidir gairm san iriseoireacht nó sa chumarsáid a bhunú sna meáin éagsúla Béarla agus Gaeilge, in eagrais stáit agus chultúrtha. Beidh bunús láidir agat leis an gcúrsa seo le tabhairt faoi staidéar iarchéime sna réimsí seo: iriseoireacht, teanga, cultúr agus na dána. Roghnaigh DC239 sa CAO.Beidh fostaíocht ar fáil sna réimsí seo:

 1. Na meáin Ghaeilge/dhátheangacha: raidió, teilifís, cló
 2. An tSeirbhís Phoiblí
 3. Gnólachtaí (ina measc eagrais chultúrtha/dheonacha, comhlachtaí sna meáin, comhairleoireacht)
 4. Comhlachtaí agus eagrais Ghaeltachta

A Future Career

A broad range of careers exists, including roles in journalism and communications in Irish and English media organisations as well as state and cultural enterprises. You will also have an excellent foundation for further postgraduate study and specialisation in the areas of journalism, language, culture and other humanities-based postgraduate programmes. Choose DC239 in the CAO.Careers will present themselves in:

 1. Bilingual / Irish-media: radio, television and print media
 2. Public Service
 3. Business (including voluntary bodies, cultural organisations, media companies, public relations, consultancy)
 4. Gaeltacht enterprises

De Réir Ár gCuid Mac Léinn

"Gan amhras, bíonn na scileanna a fhoghlaimíonn tú i rith an chúrsa luachmhar nuair a chríochnaíonn tú in DCU - eiticí an iriseora, scileanna gramadaí agus scríbhneoireachta, srl. Cruthaíonn ardchaighdeán na mac léinn ar an gcúrsa dea-atmaisféar i rith na dtrí bliana. Tugann an cúrsa seo misneach agus féinmhuinín duit, agus is mór an buntáiste é seo nuair a fhágann tú an ollscoil." Audrey Donoghue, BA GI

"Bhí léachtóirí againn a bhí ag obair sna meáin chumarsáide agus a bhfuil dea-chlú bainte amach acu sna réimsí cumarsáide éagsúla ar nós cláreagarthóir Nuacht TG4. Fuaireamar deis iontach taithí oibre a fháil le RTÉ. Bhí an rang beag agus réitigh gach duine go maith lena chéile agus leis na léachtóirí." Karen Bracken, BA GI

What our Students Say

"All the skills we learned during the course are really valuable when you finish in DCU - journalism ethics, writing and grammar skills etc. The high standard of students on the course created a great atmosphere for the three years. The course gave me courage and confidence which is a great benefit when you leave university." Audrey Donoghue, BA GI

"We had lecturers who were working in the media and were highly-regarded in their own fields - such as the programme editor of Nuacht TG4. We had the opportunity to do a work placement with RTÉ. The classes were small and we all got on very well with each other and with the lecturers." Karen Bracken, BA GI

Íosmhéid Riachtanais:

Grade C3 in Two Higher Level Subjects and Grade D3 in Four Ordinary or Higher Level Subjects including: Mathematics and English or Irish

Riachtanais Iontrála:

Leaving Certificate In addition to the general entry requirements for admission to the university the following entry requirements apply:

HB3 in English and Irish

GCE A Level
In addition to the general entry requirements for admission to the university the following entry requirements apply:

GCE A-Level B English and Irish.

FETAC Level 5 :

For details of FETAC requirements and relevant codes please click here. Simply enter the DC code for the programme your are interested in or if you are not sure of the code enter DC in the Select by Institution option, then click on Go

Transfer Applictions :

Applications are welcomed from students who have studied at Level 6, Level 7 and Level 8 in relevant areas. Transfer students may be exempt from certain modules.

How to Apply and Closing Dates

EU School Leavers/FETAC Level 5: Apply through the Central Applications Office (CAO) by 1st February or 1st May

Mature Applicants
Apply through the CAO by 1st February.
Applicants must also submit a Mature Supplementary Form to DCU by 1st February. Transfer Applicants
Apply directly to DCU by the 1st July

Make an Application
Candidates required to apply through the CAO can apply online at http://www.cao.ie/ Candidates required to apply directly to DCU can download, print and complete a direct application form by clicking here

Modúil a mhúintear ar an gcúrsa seo faoi láthair
Modules currently taught on this course

Liosta iomlán céimeanna
Full list of degrees

Fee information