Dr
Colin
Flynn

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Ollamh Cúnta
Colin Flynn
Phone number:
01 700
6033
Room Number
AHC S237

Academic biography

Is teangeolaí feidhmeach é an Dr Colin Flynn (Cóilín Ó Floinn) a bhfuil suim ar leith aige sa dátheangachas agus i bhfoghlaim an dara teanga ar scoil agus i gcomhthéacs an oideachais aosaigh araon. Is céimí é de chuid Choláiste na Tríonóide (PhD agus MPhil), an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (ATO) agus Ollscoil Nua-Eabhrac (BA).

Tá a chuid taighde dírithe ar ghnéithe éagsúla den tsícitheangeolaíocht agus den tsochtheangeolaíocht; inspreagadh, feasacht chultúrtha, eolas meititheangeolaíochta agus dearcadh i leith mhúnlaí éagsúla na sprioctheanga, ina measc. Tá suim aige fosta sna ceangail atá idir síceolaíocht an fhoghlaimeora agus modhanna múinte teanga i gcomhthéacsanna foghlama éagsúla.

Tá sé ar fáil le bualadh le haon duine a bhfuil suim aige/aici sna réimsí sin thuasluaite agus stiúrthóireacht a dhéanamh ar thionscadail dochtúireachta chuí.


===========================

Dr Colin Flynn (Cóilín Ó Floinn) is an applied linguist with a particular interest in bilingualism in adults and children, and in instructed second language acquisition as an avenue to bilingual competence. He holds degrees from Trinity College Dublin (PhD and MPhil), University College Dublin (HDipEd) and New York University (BA). 

Dr Flynn's research is focused on various aspects of psycholinguistics and sociolinguistics, such as motivation, cultural awareness, metalinguistic knowledge and attitudes towards (target) language varieties. He is also interested in exploring relationships between language learner psychology, language teaching methods and learning contexts.

He is available to supervise research students and would be happy to meet with anyone who is interested in conducting doctoral research in the above-mentioned areas.
Research interests

Tá suim agam sna hábhair seo a leanas / I'm interested in the following broad areas of research

Síceolaíocht na foghlama teanga [Psychology of language learning]
An dátheangachas [Bilingualism]
Teagasc agus foghlaim teangacha breise [Teaching and learning additional languages]