Child Protection and Garda-Vetting in Education Contexts

to
Venue
Seamus Heaney Lecture Theatre (G114)
Target Audience
All Welcome
Is registration required?
Yes
Free of charge or ticket price
Free of charge
For more information contact
bernadette.niaingleis@dcu.ie
Institute of Education

The School of Policy and Practice, DCU Institute of Education, is pleased to invite you to the 2019 Lecture Event in the Series on Policy, Practice, and the Law in Education.

Theme: Child Protection and Garda-Vetting in Education Contexts

Speakers

 • Her Honour Judge Rosemary Horgan
 • Dr Bernadette Ní Áingléis, Associate Professor, DCU
 • Ms Nora-Pat Stewart, Barrister-at-Law

Panel discussion to follow, facilitated by Dr Adam McAuley, Director of Teaching and Learning, School of Law and Government, DCU.

Panel Members

 • Mr Mike Corcoran, Head of Regulatory Enforcement and Registration, Tusla
 • Ms Yvonne Keating, Assistant Chief Inspector, Department of Education and Skills
 • Mr Paul Comiskey, Primary Principal
 • Mr Paul Fiorentini, Post-Primary Principal

Registration and Tea/Coffee from 18:30 with lecture event starting at 19:00.

The lecture event will be in the new library building (Seamus Heaney Lecture Theatre).

Please see parking information at the following link: https://www.dcu.ie/estates/parking.shtml

Téama: Cosaint Leanaí agus Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána i gComhthéacsanna Oideachais

Tugann Scoil an Bheartais agus an Chleachtais, Institiúid Oideachais Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, cuireadh duit chuig an léacht 2019 sa tSraith Léachtaí ag plé le Polasaí, Cleachtas agus an Dlí san Oideachas.

Cainteoirí

 • An Breitheamh Onórach Rosemary Horgan
 • An Dr Bernadette Ní Áingléis, Ollamh Comhlach, DCU
 • An tUasal Nora-Pat Stewart, Abhcóide

Painéal plé á éascú ag an Dr Adam McAuley, Stiúrthóir an Teagaisc agus na Foghlama, Scoil an Dlí agus an Rialtais, DCU.

Painéal

 • An tUasal Mike Corcoran, Ceannasaí um Fhorfheidhmiú Rialála agus Clárú, Tusla
 • An tUasal Yvonne Keating, Príomhchigire Cúnta, An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • An tUasal Paul Comiskey, Príomhoide Bunoideachais
 • An tUasal Paul Fiorentini, Príomhoide Iar-bhunoideachais

Clárú agus Tae/Caife ó 18:30 agus an ócáid léachta ag tosú ag 19:00.

Beidh an léacht i bhfoirgneamh na leabharlainne úire (Léachtlann Seamus Heaney).

Féach ar eolas maidir le páirceáil ag an nasc seo a leanas: https://www.dcu.ie/estates/parking.shtml