School of Language, Literacy & Early Childhood Education header
School of Language, Literacy & Early Childhood Education

Dr
Aisling
Ní Dhiorbháin

Primary Department
School of Language, Literacy & Early Childhood Education
Role
Academic Staff
Aisling Ní Dhiorbhain
Phone number:
01 700
9039
Campus
St Patrick's Campus
Room Number
F212

Academic biography

  

Is iarmhúinteoir lán-Ghaeilge í Aisling agus tá taithí leathan aici ar theagasc na Gaeilge d’aoisghrúpaí éagsúla. Tá suim aici i ngach gné de theagasc na Gaeilge agus teagasc trí Ghaeilge. Tá taighde déanta ag Aisling ar chur chuige ionduchtach do theagasc na Gaeilge sna scoileanna lán-Ghaeilge.  Dhírigh a taighde dochtúireachta ar oideolaíochtaí um theagasc an léireolais do bhunmhúinteoirí faoi oiliúint. Tá suim ar leith ag Aisling sa tumoideachas, san ilteangachas, i dteagasc agus sealbhú an dara teanga agus i sealbhú mionteangacha ach go háirithe. Tá réimse tionscadal maoinithe taighde curtha i gcrích aici. Is ball í Aisling de Choiste Stiúrtha na Roinne Oideachais don Tionscadal ar an bhFoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT).

 
Aisling Ní Dhiorbháin is a former Irish-medium primary teacher and she has a wide range of experience of teaching Irish to various age groups. She is interested in all aspects of teaching Irish and teaching through Irish. Aisling has conducted research on an inductive approach to grammar teaching in Irish-medium schools. Her doctoral research focused on pedagogies for teaching explicit knowledge of Irish to student primary teachers. Aisling has a particular interest in immersion education, plurilingualism, second language teaching and learning and in minority language acquisition in particular. Aisling has been principal investigator on several funded research projects. Aisling is a member of Department of Education Steering Group for the Implementation of Content and Language Integrated Learning (CLIL). 

  

Research interests

Tá suim ag Aisling sna hábhair taighde seo a leanas: Teagasc agus Foghlaim an Dara Teanga, Sealbhú Mionteangacha, an Tumoideachas,  an Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT),  oideachas múinteoirí teanga agus an t-ilteangachas.

Aisling is interested in the following research areas: Second Language Teaching and Learning, Minority Language Acquisition, Immersion Education, Content and Language Integrated Learning (CLIL), language teacher education and plurilingualism.