School of Language, Literacy & Early Childhood Education

Dr
Aisling
Ní Dhiorbháin

Primary Department
School of Language, Literacy & Early Childhood Education
Role
Academic Staff
Aisling Ní Dhiorbhain
Phone number:
01 700
9039
Campus
St Patrick's Campus
Room Number
F212

Academic biography

Is iarmhúinteoir lán-Ghaeilge í Aisling agus tá taithí leathan aici ar theagasc na Gaeilge d’aoisghrúpaí éagsúla. Tá suim aici i ngach gné de theagasc na Gaeilge agus teagasc trí Ghaeilge. Tá taighde déanta ag Aisling ar chur chuige ionduchtach do theagasc na Gaeilge sna scoileanna lán-Ghaeilge.  Dhírigh a taighde dochtúireachta ar oideolaíochtaí um theagasc an léireolais do bhunmhúinteoirí faoi oiliúint.  Is ball í Aisling de Mheitheal Forbartha Churaclam Teanga na Bunscoile agus is ball í de Choiste Stiúrtha na Roinne Oideachais & Scileanna don Tionscadal ar an bhFoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT).

 
Aisling Ní Dhiorbháin is a former Irish-medium primary teacher and she has a wide range of experience of teaching Irish to various age groups. She is interested in all aspects of teaching Irish and teaching through Irish. Aisling has conducted research into an inductive approach to grammar teaching in Irish-medium schools. Her doctoral research focused on pedagogies for teaching explicit knowledge of Irish to student primary teachers. Aisling is a member of the development group for the Primary Language Curriculum as well as the Department of Education and Skills’ Steering Group for the Implementation of Content and Language Integrated Learning (CLIL). 

Research interests

Tá suim ag Aisling sna hábhair taighde seo a leanas: Teagasc agus Foghlaim an Dara Teanga, Sealbhú Mionteanga, an Tumoideachas agus an Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT). 

Aisling is interested in the following research areas: Second Language Teaching and Learning, Minority Language Acquisition, Immersion Education and Content and Language Integrated Learning (CLIL).