School of Language, Literacy & Early Childhood Education header
School of Language, Literacy & Early Childhood Education

Dr
Jacqueline
de Brún

Primary Department
School of Language, Literacy & Early Childhood Education
Role
Academic Staff
Phone number:
01 700
9046
Campus
St Patrick's Campus
Room Number
F338

Academic biography

Is léachtóir san oideachas í Jacqueline i Scoil na Teanga, na Litearthachta agus an Oideachas Luath-Óige in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá PhD aici ar theagasc agus fhoghlaim na léitheoireachta Gaeilge sna hardranganna i gcóras tumoideachais.

Ba bhunmhúinteoir Gaelscoile í Jacqueline agus theagasc sí réimse de bhliainghrúpaí chomh maith le riachtanais speisialta san oideachas agus tréimhse ar fhreagrachtaí na litearthachta i scoil. Ba Chomhairleoir Oideachais í san Áisaonad i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste, áit a raibh sí páirteach i ndearadh áiseanna don Ghaeloideachas agus chaith sí seal ag obair ag an Chomhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscoile. Bhí ról aici forbairt ghairmiúil a thabhairt ar úsáid áiseanna i gcomhthéacs an tumoideachais agus an churaclaim.

Tá suim ag Jacqueline i léitheoireacht na Gaeilge agus tá taighde déanta aici ar leabhair Ghaeilge do pháistí. Bhí sí ina stiúrthóir ar an chlár léitheoireachta Cleite do na luathbhlianta agus ina bainisteoir tionscadail ar dhearadh clár fónaice don Ghaeilge. Tá dhá úrscéal foilsithe aici do léitheoirí óga.  


Jacqueline de Brún is a lecturer in the School of  Language, Literacy and Early Childhood Education in Dublin City University. She has a PhD in the teaching and learning of reading in Irish in immersion schools.

Jacqueline is a former primary school teacher in immersion schools and has taught a range of age-groups as well as special needs and a period responsible for literacy in a school. She was Education Adviser in the Áisaonad in St. Mary’s University Belfast and was Primary Education Officer with An Chomhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscoile, where she took part in the provision of resources for immersion schools. She provided professional development on the implementation of resources in the context of the immersion classroom and the curriculum.

Research interests

léitheoireacht na Gaeilgean délitearthachtforbairt na léitheoireachta sa tumoideachasleabhair Ghaeilgefónaic na Gaeilgemoirféimí na Gaeilgelíofacht na léitheoireachta Gaeilgeforbairt foclóraan tumoideachasIrish readingbiliteracyreading development in immersion schoolsbooks in IrishIrish phonicsIrish morphemesfluency in Irish readingvocabulary developmentimmersion education