Tuarascáil Airgeadais 2019-2020

Tuarascáil Airgeadais OCBÁC don bhliain dar críoch an 30 Meán Fómhair 2020

 

CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS

 

 

DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 30 MEÁN FÓMHAIR 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-20

 

 

Euro

 

 

'000

IONCAM

 

 

 

 

 

Deontais Stáit

 

56,850

Táillí na Mac Léinn

 

92,377

Ioncam Eile

 

7,040

 

 

156,267

 

 

 

Deontais Taighde agus Tionscadail

 

51,970

 

 

51,970

 

 

 

Ioncam Iomlán

 

208,237

 

 

 

 

 

 

CAITEACHAS

 

 

 

 

 

Dámha Acadúla agus Ranna

 

86,931

Seirbhísí Acadúla agus Seirbhísí Eile

 

8,524

Áitribh

 

12,498

Méid Leithdháilte chun Críocha Caipitil

 

6,617

Riarachán Láir agus Seirbhísí

 

17,980

Caiteachas Oideachais Ghinearálta

 

771

Seirbhísí na Mac Léinn

 

9,533

Caiteachas Ilghnéitheach

 

13,402

 

 

156,256

 

 

 

Deontais Taighde agus Tionscadail

 

51,970

 

 

51,970

 

 

 

Caiteachas Iomlán

 

208,226

 

 

 

Barrachas ó Ghníomhaíochtaí roimh

 

 

Chúlchiste Caipitil agus Deontais a Amúchadh agus roimh

 

 

Dhímheas ar Shócmhainní Seasta

 

11

 

 

 

Dímheas ar Shócmhainní Seasta

 

(13,677)

 

 

 

Gluaiseacht an Chúlchiste Ghinearálta

 

13,677

 

 

 

Barrachas don bhliain

 

11

 

 

CLÁR COMHARDAITHE

 

 

AMHAIL AN 30 MEÁN FÓMHAIR 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

Euro

 

 

'000

 

 

 

SÓCMHAINNÍ SEASTA

 

345,583

 

 

 

 

 

 

INFHEISTÍOCHTAÍ

 

1

 

 

 

 

 

 

SÓCMHAINNÍ REATHA

 

 

 

 

 

Airgid tirim agus airgead sa bhanc

 

108,618

Taiscí ar Théarma

 

-

Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí

 

105,972

Stoic

 

308

 

 

 

 

 

214,898

Lúide: DLITEANAIS REATHA

 

 

 

 

 

Creidiúnaithe agus Caiteachas Fabhraithe

 

171,034

 

 

 

GLANSÓCMHAINNÍ/(GLANDLITEANAIS) REATHA

 

43,864

 

 

 

 

 

 

DLITEANAIS FHADTÉARMACHA

 

 

 

 

 

Creidiúnaithe le híoc tar éis bliain amháin

 

74,254

 

 

 

 

 

315,194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARB IONANN É AGUS:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cúlchiste Ginearálta

 

314,793

Cúlchiste Ioncaim

 

401

 

 

 

 

 

315,194