Tuarascáil Airgeadais 2020-2021

 

 

Tuarascáil Airgeadais OCBÁC don bhliain dar críoch an 30 Meán Fómhair 2021

 

 

 

CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS

DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 30 MEÁN FÓMHAIR 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-21

 

2019-20

 

Euro

 

Euro

 

'000

 

'000

IONCAM

 

 

 

 

 

 

 

Deontais Stáit

61,370

 

56,850

Táillí na Mac Léinn

96,992

 

92,377

Ioncam Eile

5,615

 

7,040

 

163,977

 

156,267

 

 

 

 

Deontais Taighde agus Tionscadail

52,933

 

51,970

 

52,933

 

51,970

 

 

 

 

Ioncam Iomlán

216,910

 

208,237

 

 

 

 

 

 

 

 

CAITEACHAS

 

 

 

 

 

 

 

Dámha Acadúla agus Ranna

90,299

 

86,931

Seirbhísí Acadúla agus Seirbhísí Eile

8,997

 

8,524

Áitribh

12,298

 

12,498

Méid Leithdháilte chun Críocha Caipitil

7,188

 

6,617

Riarachán Láir agus Seirbhísí

20,850

 

17,980

Caiteachas Oideachais Ghinearálta

637

 

771

Seirbhísí na Mac Léinn

8,540

 

9,533

Caiteachas Ilghnéitheach

15,152

 

13,402

 

163,961

 

156,256

 

 

 

 

Deontais Taighde agus Tionscadail

52,933

 

51,970

 

52,933

 

51,970

 

 

 

 

Caiteachas Iomlán

216,894

 

208,226

 

 

 

 

Barrachas ó Ghníomhaíochtaí roimh

 

 

 

Chúlchiste Caipitil agus Deontais a Amúchadh agus roimh

 

 

 

Dhímheas ar Shócmhainní Seasta

16

 

11

 

 

 

 

Dímheas ar Shócmhainní Seasta

(12,346)

 

(13,677)

 

 

 

 

Gluaiseacht an Chúlchiste Ghinearálta

12,346

 

13,677

 

 

 

 

Barrachas don bhliain

16

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÁR COMHARDAITHE

 

 

 

AMHAIL AN 30 MEÁN FÓMHAIR 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

2020

 

Euro

 

Euro

 

'000

 

'000

 

 

 

 

SÓCMHAINNÍ SEASTA

378,011

 

345,583

 

 

 

 

 

 

 

 

INFHEISTÍOCHTAÍ

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

SÓCMHAINNÍ REATHA

 

 

 

 

 

 

 

Airgid tirim agus airgead sa bhanc

18,221

 

108,618

Taiscí ar Théarma

69,000

 

-

Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí

96,556

 

105,972

Stoic

343

 

308

 

 

 

 

 

184,120

 

214,898

Lúide: DLITEANAIS REATHA

 

 

 

 

 

 

 

Creidiúnaithe agus Caiteachas Fabhraithe

168,906

 

171,034

 

 

 

 

GLANSÓCMHAINNÍ/(GLANDLITEANAIS) REATHA

15,214

 

43,864

 

 

 

 

 

 

 

 

DLITEANAIS FHADTÉARMACHA

 

 

 

 

 

 

 

Creidiúnaithe le híoc tar éis bliain amháin

73,163

 

74,254

 

 

 

 

 

320,063

 

315,194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARB IONANN É AGUS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cúlchiste Ginearálta

319,646

 

314,793

Cúlchiste Ioncaim

417

 

401

 

 

 

 

 

320,063

 

315,194