Pádraig Ó Duibhir

Prof

Book

Year Publication
2018 Pádraig Ó Duibhir (2018) Immersion Education: Lessons from a Minority Language Context. Bristol: Multilingual Matters. Link
2018 Duibhir, P. (2018) Immersion education: Lessons from a minority language context. Link
2011 Scopus - Elsevier (2011) ‘I thought that we had good irish’: Irish immersion students’ insights into their target language use. Link

Book Chapter

Year Publication
2019 Ó Duibhir, Pádraig, & Ní Thuairisg, Laoise (2019) 'An tumoideachas agus soláthar cainteoirí nua [Immersion education and the supply of new speakers]' In: An tsochtheangeolaíocht: Taighde agus gníomh. Baile Átha Cliath : Cois Life Teo. Link
2015 Ó Duibhir, P (2015) 'Traschur scileanna i gCuraclam Teanga 2015 [Transfer of skills in the Language Curriculum 2015' In: Education Matters Yearbook 2015-2016: Shaping Ireland’s Education Landscape. Dublin : Education Matters.
2012 Ó Duibhir, P (2012) 'Cúrsaí oideachais agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge' In: An Chonair Chaoch: An mionteangachas sa dátheangachas. Galway : Leabhar Breac. Link
2012 Ó Duibhir, P. (2012) 'Tacaíocht an chóras oideachais do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge' In: Thógamar le Gaeilge iad. Baile Átha Cliath : Coiscéim.
2010 Ó Duibhir, P. (2010) 'Introduction: All Changed?' In: All changed? Culture and identity in a changing Ireland: The Fifth Seamus Heaney Lectures. Dublin : Duras Press. Link
2010 Ó Duibhir, P (2010) ''Its only a language.': The attitudes and motivation of Irish-medium education students to the Irish language' In: Language issues: Ireland, France, Spain. Brussels : P.I.E. Peter Lang. Link
2011 Ó Duibhir, P. (2011) '‘I thought that we had good Irish’: Irish immersion students’ insights into their target language use' In: Immersion education: Practices, policies, possibilities. Bristol : Multilingual Matters. Link
2010 Ó Duibhir, P. (2010) 'Usmeno izražavanje i pismenost učenika na irskome jeziku: Izazovi u poučavanju manjinskoga jezika [Students’ oral and literacy skills in Irish: The challenge of minority language education]' In: Hrvatski jezik u kontekstu suvremenoga obrazovanja. Zagreb : Naklada Slap/ETTA.
2010 Pádraig Ó Duibhir (2010) 'It's only a language.: The attitudes and motivation of Irish-medium education students to the Irish language' In: Language issues: Ireland, France, Spain .

Peer Reviewed Journal

Year Publication
2021 Flynn, Colin, J.;Ó Duibhir, Pádraig;Ní Thuairisg, Laoise;Ó Ciardubháin, Colm;Uí Laighléis, Gearóidín (2021) 'Féiniúlacht agus Inspreagadh i gcás Cúntóirí Teanga i Scoileanna Gaeltachta'. TEANGA, 28 :151-175. Link
2021 Ní Chlochasaigh, K., Shiel, G., & Ó Duibhir, P (2021) 'Immersion in a minority language: The performance in English reading and mathematics of primary-level students in Irish-medium schools in areas of socioeconomic disadvantage'. Journal of Immersion and Content-Based Education (JICB), 9 (2). Link
2021 Crossref (2021) 'Parents’ Experiences of a Language-Focused Home Visiting Scheme in Ireland'. Journal of Home Language Research, . Link
2021 Ní Dhiorbháin, A.;Ó Duibhir, P. (2021) 'Exploring student primary teachers’ linguistic knowledge of Irish'. Language Learning Journal, . Link
2021 Nic Aindriú, S., Ó Duibhir, P., & Travers, J. (2021) 'A Survey of Assessment and Additional Teaching Support in Irish Immersion Education'. . Link
2020 Ní Dhiorbháin, A., Ní Aogáin, S., & Ó Duibhir, P. (2020) 'Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas'. Taighde agus Teagasc, 7 .
2020 Nic Aindriú S.; Ó Duibhir P.; Travers J. (2020) 'The prevalence and types of special educational needs in Irish immersion primary schools in the Republic of Ireland'. European Journal of Special Needs Education, .
2019 Ó Duibhir, Pádraig & Ní Thuairisg, Laoise (2019) 'Young immersion learners’ language use outside the classroom in a minority language context'. AILA Review, 32 :113-140. Link
2019 Ó Duibhir, Pádraig (2019) 'Bilingual education in minority language contexts: When a high level of linguistic competence is not enough'. Estudios de Linguistica Inglesa Aplicada (ELIA), 19 :39-64.
2019 Ó Duibhir, Pádraig & Ní Thuairisg, Laoise (2019) 'Cur siar mhúineadh an Bhéarla i mbunscoileanna Gaeltachta: Más mall is mithid [Delaying the teaching of English in Gaeltacht primary schools]'. TEANGA, 10 (Special Edition 10):228-242. Link
2018 Ní Chlochasaigh, Karen; Ó Duibhir, Pádraig; Shiel, Gerry (2018) 'Dearcthaí agus cleachtais ghairmiúla maidir le tionchar an tumoideachais ar dhaltaí i ngaelscoileanna atá lonnaithe i gceantair faoi mhíbhuntáiste: Deiseanna agus dúshláin [Teacher attitudes and professional practices in relation to the impact of immersion education on pupils in Irish-medium schools that are located in areas of social disadvantage: Opportunities and challenges]'. TEANGA, 25 . Link
2017 Ní Dhiorbháin, A., & Ó Duibhir, P. (2017) 'An explicit-inductive approach to grammar in Irish-medium immersion schools'. Language Awareness, 26 (1):3-24.
2016 Ó Duibhir, P (2016) 'Foghlaim chomhtháite ábhar agus teanga i gclár oideachais tosaigh do mhúinteoirí bunscoile [CLIL in initial teacher education courses]'. TEANGA, 24 . Link
2016 Nig Uidhir, G., Ó Cathalláin, S., & Ó Duibhir, P. (2016) 'Tuismitheoirí ina ngníomhairí in earnáil an Ghaeloideachais'. COMHARTaighde, 2 (1):2-28.
2016 Ó Duibhir, P., Ní Dhiorbháin, A., & Cosgrove, J. (2016) 'An inductive approach to grammar teaching in grade 5 & 6 Irish immersion classes'. Journal of Immersion and Content-Based Education (JICB), 4 (1):33-58.
2014 Ó Duibhir, P (2014) 'Commentary on Kavanagh dissertation summary'. Journal of Immersion and Content-Based Education (JICB), 2 (1):137-141.
2020 Aindriu, SN;Duibhir, PO;Travers, J (2020) 'The prevalence and types of special educational needs in Irish immersion primary schools in the Republic of Ireland'. European Journal of Special Needs Education, .
2020 BASE - Bielefeld Academic Search Engine (2020) 'Bilingual education in minority language contexts: when a high level of linguistic competence is not enough ; Educación bilingüe en contextos de lengua minoritaria: cuando el nivel de competencia lingúística no es suficiente'. . Link
2020 Scopus - Elsevier (2020) 'Editorial'. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, . Link
2019 MLA International Bibliography (2019) 'Young Immersion Learners’ Language Use Outside the Classroom in a Minority Language Context'. .
2019 BASE - Bielefeld Academic Search Engine (2019) 'Cur siar mhúineadh an Bhéarla i mbunscoileanna Gaeltachta: más mall is mithid'. . Link
2018 BASE - Bielefeld Academic Search Engine (2018) 'Foghlaim chomhtháite ábhar agus teanga i gclár oideachais tosaigh do mhúinteoirí bunscoile'. . Link
2018 BASE - Bielefeld Academic Search Engine (2018) 'Dearcthaí agus Cleachtais Ghairmiúla maidir le Tionchar an Tumoideachais ar Dhaltaí i nGaelscoileanna atá lonnaithe i gCeantair faoi Mhíbhuntáiste: Deiseanna agus Dúshláin'. . Link
2018 BASE - Bielefeld Academic Search Engine (2018) 'Dearcthaí agus cleachtais ghairmiúla maidir le tionchar an tumoideachais ar dhaltaí i nGaelscoileanna atá ionnaithe i gceantair faoi mhíbhuntáiste: deiseanna agus dúshláin'. . Link
2017 MLA International Bibliography (2017) 'An Explicit-Inductive Approach to Grammar in Irish-Medium Immersion Schools'. .
2017 BASE - Bielefeld Academic Search Engine (2017) 'Home language maintenance and development among first generation migrant children in an Irish primary school: An investigation of attitudes'. . Link
2016 BASE - Bielefeld Academic Search Engine (2016) 'Tuismitheoirí ina ngníomhairí in earnáil an Ghaeloideachais'. . Link
2016 Ó Duibhir, P ; Ní Dhiorbháin, A; Cosgrove, J (2016) 'An inductive approach to grammar teaching in Grade 5 & 6 Irish immersion classes'. Journal of Immersion and Content-Based Education (JICB), 4 :33-58.
2016 BASE - Bielefeld Academic Search Engine (2016) 'Foghlaim chomhtháite ábhar agus teanga i gclár oideachais tosaigh do mhúinteoirí bunscoile'. . Link
2011 Duibhir, P. O. (2011) ''I Thought That We Had Good Irish': Irish Immersion Students' Insights into Their Target Language Use'. Immersion Education: Practices, Policies, Possibilities, :145-165.

Edited Book

Year Publication
2010 Ó Duibhir, P., McDaid, R., & O'Shea, A (Ed.). (2010) All Changed? Culture and identity in contemporary Ireland. Dublin: Duras,

Other Journal

Year Publication
2020 Nic Aindriú, S., Ó Duibhir, P., & Travers, J. (2020) 'Students with special educational needs learning trough Irish/Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ag foghlaim trí Ghaeilge' . Link
2020 Ní Thuairisg, L., & Ó Duibhir, P., (2020) 'Buntáistí agus dúshláin teanga atá ag iar-scoláirí na n-iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge ar aistriú go hinstitiúid 3ú leibhéal a fheidhmíonn trí Bhéarla' 2 (2) :87-98. Link
2020 Ó Duibhir, Pádraig (2020) 'Polasaí don Ghaeilge sa Chóras Oideachais' 73 (4) :9-11. Link
2020 Ó Duibhir, Pádraig (2020) 'Exemptions from the study of Irish: New criteria are damaging' . Link
2019 Ó Duibhir, Pádraig (2019) 'Circular 0052/2019 on Exemptions from the Study of Irish is Flawed' (111) . Link
2009 Ó Duibhir, P., & Ó Cainín, P. (2009) 'An Evaluation of the Séideán Sí programme for first and second classes' Jun .
2006 Ó Duibhir, P., Ó Cainín, P., & Millar, M. (2006) 'An Evaluation of the Séideán Sí programme for infant classes' Sep (37) .

Conference Publication

Year Publication
2016 Ó Duibhir, P., Ní Thuairisg, L., NigUidhir, G., & Ó Cathalláin, S. (2016) An Tumoideachas: Bua nó Dua?[Immersion Education Easy or Challenging?] . In: Ó Ceallaigh, T. J. agus Ó Laoire, M eds. Tionchar na scoileanna lán-Ghaeilge ar chruthú nuachainteoirí gníomhacha Gaeilge [The impact of Irish-medium schools on the creation of active new speakers of Irish] Mary Immaculate College, University of Limerick, Link
2016 Ó Duibhir, P., Ní Thuairisg, L., NigUidhir, G., & Ó Cathalláin, S (2016) An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas Tionchar na scoileanna lán-Ghaeilge ar chruthú nuachainteoirí gníomhacha Gaeilge Link
2016 Ó Cathalláin, S., NigUidhir, G., & Ó Duibhir, P. (2016) An Tumoideachas: Bua nó Dua? [Immersion Education Easy or Challenging?] . In: Ó Ceallaigh, T. J. & Ó Laoire, M eds. An Gaeloideachas: Aistear fáis agus forbartha. [Irish-medium education: A journey of growth and development] Mary Immaculate College, University of Limerick, Link
2012 Ó Duibhir, P., & Harris, J. (2012) Teagasc éifeachtach teanga: Sintéis ar an bhfianaise is fearr [Effective language teaching: A best-evidence synthesis] Paper presented at the Reading Association of Ireland: Creating multiple pathways to powerful literacy in challenging times, Dublin
2010 Ó Duibhir, P. (2010) Language, learning and context: Proceedings of the 42nd Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics, 3-5 September, Newcastle University . In: A. Harris & A. Brandt (Eds.) eds. A comparison of Irish immersion students’ attitudes and motivation to Irish in the Republic of Ireland and Northern Ireland
2011 Ó Duibhir, P. (2011) Reading Association of Ireland Conference, Dublin Múineadh éifeachtach teangacha: Sintéis ar an bhfianaise is fearr - Effective language teaching: a synthesis of research
2017 BASE - Bielefeld Academic Search Engine (2017) Cur siar mhúineadh an Bhéarla i mbunscoileanna Gaeltachta: Más mall is mithid Delaying the Teaching of English in Gaeltacht primary schools: About time! Link

Conference Contribution

Year Publication
2021 Colin J. Flynn. Pádraig Ó Duibhir, Laoise Ní Thuairisg, Colm Ó Ciardubháin & Gearóidín Uí Laighléis (2021) American Association of Applied Linguistics The Role of Language Assistants in Minority Language Maintenance Education Programs Virtual, 19/03/2021-23/04/2021.
2021 Connaughton-Crean, L., Andrews, S., Ó Duibhir, P., & Travers, J. (2021) Educational Studies Association of Ireland (ESAI) What do teachers in Irish-medium schools want to know more about in the area of special education? Online, 26/03/2021-.
2019 Nic Aindriú, S., Ó, Duibhir, P., & Travers, J (2019) Educational Studies Association of Ireland (ESAI) Including students with special educational needs learning through a second language St. Angela’s College, Sligo, .
2019 Nic Aindriú, S., Ó, Duibhir, P., & Travers, J. (2019) International Symposium on Bilingualism 12 Supporting students with special educational needs in immersion education University of Alberta in Edmonton, Alberta, Canada, .
2018 Nic Aindriú, S., Travers, J., & Ó Duibhir, P. (2018) An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas Na dúshláin a bhaineann le hoideachas do daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i mbunscoileanna lán-Ghaeilge Mary Immaculate College, University of Limerick, .
2018 Nic Aindriú, S., Travers, J., & Ó Duibhir, P. (2018) Irish Association of Applied Linguistics Policy and Practice: Special Education Provision in Irish-medium Schools DCU, .
2018 Nic Aindriú, S., Ó Duibhir, P., & Travers, J (2018) International Professional Development Association Special Education Professional Development in Immersion Education Aston University Birmingham, .
2018 Nic Aindriú, S., Ó Duibhir, P., & Travers, J. (2018) (2018) Language, identity, and education in multilingual contexts The prevalence and types of special educational needs of children in Irish-medium schools throughout All-Ireland Marino Institute of Education, .
2018 Pádraig Ó Duibhir (2018) Language, Identity and Education in Multilingual Contexts 18 Minority Language (Re)vitalization: The Role of Education Marino Institute of Education, 03/02/2018-03/02/2018.
2017 Ó Duibhir, P., Nic Aindriú, S. & Travers, J. (2017) Riachtanais Speisialta Oideachais sna Bunscoileanna lán-Ghaeilge Oiriúnacht an tumoideachais do dhaltaí a bhfuil RSO acu: Cad atá ar eolas againn? Marino Institute of Education, .
2017 Pádraig Ó Duibhir, Conchúr Ó Brolcháin (2017) Comhdháil Gaelscoileanna Cur siar mhúineadh an Bhéarla: Cúiseanna agus cleachtais An Muileann gCearr, 24/11/2017-.
2017 Ó Duibhir, P., Nic Aindriú, S. & Travers, J. (2017) Riachtanais Speisialta Oideachais sna Bunscoileanna lán-Ghaeilge Oiriúnacht an tumoideachais do dhaltaí a bhfuil RSO acu: Cad atá ar eolas againn? Marino Institute of Education, .
2017 Ó Duibhir, P. & Ní Thuairisg, L (2017) Multilingualism in the Early Years Conference Should the teaching of English be delayed for young L1 Irish-speakers? Dublin Institute of Technology, 18/05/2017-19/10/2017.
2017 Ó Duibhir, P. (2017) ISB11 Translanguaging in a one-way minority language immersion context University of Limerick, .
2017 Ó Duibhir, P. (2017) ISB11 Towards a suitable model of bilingual education for native speakers in a minority context University of Limerick, .
2017 Ó Duibhir, P. & Ní Thuairisg, L (2017) AILA Conference Young immersion learners’ language use outside the classroom in a minority language context Rio de Janeiro, Brazil, .
2016 Ó Duibhir, P. & Ní Thuairisg, L. (2016) Sixth International Conference on Immersion and Dual Language Education Attrition and Continuity in Immersion Education: Implications for Policy Minneapolis, USA, .
2016 Ní Thuairisg, L & Ó Duibhir, P (2016) Bangor International Conference on Bilingualism in Education Factors influencing parents and pupils in progression from primary to post-primary Irish-medium education Prifysgol Bangor, Wales, .
2016 Ní Thuairisg, L. & Ó Duibhir, P (2016) Comhdháil Oideachais An leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann Kilkenny, irleand, .
2016 Ó Duibhir, P. & Ní Thuairisg (2016) Celtic Sociolinguistics Symposium The role of Irish-medium schools in generating new speakers of Irish Dublin, .
2016 Ní Thuairisg, L & Ó Duibhir, P (2016) Comhdháil Bhliantúil Chomhairle na Gaelscolaíochta An Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge: Spléachadh ar réamhthorthaí Carn tóchair, Doire / Derry, .
2015 Ó Duibhir, P. & Ní Thuairisg, L. (2015) Tumoideachas 2015 Iompar teanga na ndaltaí i scoileanna lán-Ghaeilge agus a ndearcadh i leith úsáid na Gaeilge An mbeidh siad ina gcainteoirí gníomhacha Gaeilge amach anseo? Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach / Mary immaculate College, limerick, .
2016 Ní Thuairisg, L. & Ó Duibhir, P (2016) Comhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta An leanúnachas ón bhunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán- Ghaeilge [Continuity from primary to post-primary all-Irish school] Carn Tóchair, Co Dhoire, 16/03/2016-16/03/2016.
2016 Ó Duibhir, P (2016) PDST Tutor professional development The underlying principles of language acquisition and teaching; The rationale for an integrated language curriculum Newbridge, Co Kildare, .
2016 Ó Duibhir, P ; Ní Thuairisg, L. (2016) CARLA Immersion Conference: Connecting Research and Practice Across Contexts Attrition and Continuity in Immersion Education: Implications for Policy Minneapolis, 20/10/2016-22/10/2016.
2016 Ó Duibhir, P. & Ní Thuairisg, L. (2016) Celtic Sociolinguistics Symposium The role of Irish-medium schools in generating new speakers of Irish Trinity College Dublin, 13/10/2016-14/10/2016.
2016 Ní Thuairisg, L. & Ó Duibhir, P. (2016) Comhdháil Ghaelscoileanna An leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann Kilkenny, 11/11/2016-11/11/2016.
2016 Ó Duibhir, P. & Ní Thuairisg, L. (2016) Small Language planning: Communities in crisis Factors influencing the use of Irish by pupils in Irish-medium schools and their implications for language planning University of Glasgow, 06/06/2016-08/06/2016.
2015 Ní Thuairisg, L & Ó Duibhir, P (2015) ESAI Educational Research and Practice in Times of Transition: Looking to the Future Irish post-primary teachers’ experience of continuing Professional Development Ireland, .
2015 Ó Duibhir, P. (2015) PDST Tutor professional development The underlying principles of language acquisition and teaching; The rationale for an integrated language curriculum Athlone, Co Westmeath, .
2015 Ní Thuairisg, L. & Ó Duibhir, P. (2015) ESAI Conference: ‘Educational Research and Practice in Times of Transition: Looking to the Future’ Irish post-primary teachers’ experiences of continuing professional development Maynooth, Co Kildare, 09/04/2015-11/04/2015.
2015 Ó Brolcháin, C. & Ó Duibhir, P. (2015) IRAAL Conference. Smaoineamh chun cinn sa teangeolaíocht fheidhmeach: Forward thinking in applied linguistics Múnlaí éagsúla luath-oideachais dhátheangaigh i dtrí bhunscoil Ghaeltachta [A variety o early bilingual models in three Gaeltacht schools] Trinity College Dublin, .
2014 Ó Duibhir, P. & Ní Dhiorbháin, A. (2014) Immersion 2014: Mainstreaming access to multilingual communities Invited symposium: Teaching to Teach Vs Teaching: A Reflection On Preparation, Experiences and Practices Salt Lake City, Utah, 16/10/2014-18/10/2014.
2014 Ó Duibhir, P. & Ní Dhiorbháin, A. (2014) Immersion 2014: Mainstreaming access to multilingual communities “I am learning while the children are learning”: A CPD initiative for grammar teaching in Grades 5 and 6 immersion Salt Lake City, Utah, 16/10/2014-18/10/2014.
2014 Ó Duibhir, P., NigUidhir, G, Ó Cathalláin, S. (2014) Comhdháil Ghaelscoileanna An Córas tumoideachais in Éirinn: Láidreachtaí agus dúshláin – Tuairimí príomhoidí, tuismitheoirí agus daltaí [The immersion education system in Ireland: Strengths and challenges – The views of principals, parents and pupils] Enfield, Co Meath, .
2013 Ó Duibhir, P. (2013) Teangeolaíocht na Gaeilge XV. Linguistics Conference Anailís ar Ghaeilge labhartha na bpáistí i mbunscoileanna lán- Ghaeilge in Éirinn [An analysis of the spoken Irish of children in all-Irish primary schools] UCD Humanities Institute, .
2012 Ó Duibhir, P. (2012) Presentation at Immersion 2012: Bridging Contexts for a Multilingual World. St Paul, Minnesota An instructional experiment in grammar teaching in Irish immersion Minneapolis, 18/10/2012-20/10/2012.
2012 Ó Duibhir, P. & Ní Dhiorbháin, A. (2012) Comhdháil Ghaelscoileanna Múineadh na gramadaí sna hardranganna i mbunscoileanna Gaeltachta/lán- Ghaeilge: Cur chuige rathúil taitneamhach Gaillimh, .
2012 Ó Duibhir, P., & Harris, J. (2012) Paper presented at the Reading Association of Ireland: Creating multiple pathways to powerful literacy in challenging times, Dublin Teagasc éifeachtach teanga: Sintéis ar an bhfianaise is fearr/Effective language teaching: A best-evidence synthesis Church of Ireland College of Education, .
2012 Ó Duibhir, P. (2012) Presentation at the invitation of IRAAL hosted by St Patrick’s College Towards an integrated language curriculum in primary education: Issues and implications DCU St Patrick's Campus, .
2011 Ó Duibhir, P. (2011) Cúrsa inseirbhíse do mhúinteoirí i scoileanna Gaeltachta. Gaoth Dobhair, Tír Chonaill Forbairt na litearthachta sna meán agus sna hardranganna i scoileanna Gaeltachta Acadamh na hOllscolaíochta, Gaoth Dobhair, .
2011 Dooley, T. & Ó Duibhir, P. (2011) Re-Imagining Initial Teacher Education: Perspectives on Transformation Conference. St Patrick’s College, DCU Building capacity for teacher education in Kosovo DCU St Patrick's Campus, .
2011 Ó Duibhir, P. (2011) Re-Imagining Initial Teacher Education: Perspectives on Transformation Conference. St Patrick’s College, DCU The Role of CLIL in Initial Teacher Education DCU St Patrick's Campus, .
2011 Ó Duibhir, P. (2011) Cur i láthair do mhic léinn ar an gcúrsa TICO. Gaoth Dobhir Cruinneas Gaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge Acadamh na hOllscolaíochta, Gaoth Dobhair, .
2011 Ó Duibhir, P. (2011) Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge. Baile Átha Cliath Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2130: Na céimeanna tosaigh i gCúrsaí Oideachais Baile Átha Cliath, .
2011 Ó Duibhir, P. (2011) St Patrick’s College Language Seminars Content and Language Integrated Learning: Why it is important in teacher education DCU St Patrick's Campus, .
2010 Ó Duibhir, P. (2010) Hrvatski jezik u kontekstu suvremenoga obrazovanja Conference, Education and Teacher Training Agency, Primosten: Croatia Students’ oral and literacy skills in Irish: The challenge of minority language education Primosten, Croatia, .
2010 Ó Duibhir, P. & Ní Dhiorbháin, A. (2010) Comhdháil Bhliantúil Ghaelscoileanna Anailís ar Ghaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge: Impleachtaí agus straitéisí teagaisc Tullamore Court Hotel, Co Offaly, .
2010 Ó Duibhir, P., & Dooley, T. (2010) Presented to the Education and Teacher Training Agency, Zagreb An overview of primary and post-primary education in Ireland ETA Zagreb, Croatia, .
2010 Ó Duibhir, P. (2010) Presentation to the Council of the NCCA on the findings of the research synthesis. Presentations to the NCCA Council and the Early Childhood and Primary Language Committee Effective language teaching: a synthesis of research Killashee Hotel, Co Kildare, .
2010 Ó Duibhir, P. (2010) Scoile Earraigh ar Phleanáil Teanga, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cúrsaí Oideachais agus an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2130 Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, .
2009 Ó Duibhir, P. (2009) Pobal Foghlama Múinteoirí Gaelscoile i gCill Dara, Ionad Oideachais Chill Dara Gaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge Kildare Education Centre, .
2009 Ó Duibhir, P. (2009) Comhdháil Bhliantúil, Comhairle na Gaelscolaíochta Cruinneas Gaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge Béal Feirste, .
2009 Ó Duibhir, P. (2009) Language, Learning and Context 42nd BAAL Conference, Newcastle, Sasana A comparison of Irish immersion students’ attitudes and motivation to Irish in the Republic of Ireland and Northern Ireland Newcastle, England, .
2009 Ó Duibhir, P. (2009) Comhdháil Bhliantúil Ghaelscoileanna Anailís ar Ghaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge Kilkenny, .
2009 Ó Duibhir, P. (2009) Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean Tumoideachas [Immersion Education] Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean, .
2009 Ó Duibhir, P. (2009) Comhdháil Bhliantúil, Comhairle na Gaelscolaíochta Anailís ar Ghaeilge labhartha na bpáistí i rang 7 i mbunscoileanna lán-Ghaeilge i dTuaisceart Éireann Béal Feirste, .
2009 Ó Duibhir, P. (2009) Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges. Comhdháil IRAAL, Luimneach ‘Mar is í ár dteanga féin í’: All-Irish school pupils’ attitudes and motivation to Irish Ollscoil Luimní, .

Published Report

Year Publication
2020 Ní Chlochasaigh, K., Shiel, G. & Ó Duibhir, P. (2020) Iniúchadh ar an Tumoideachas do Dhaltaí i Scoileanna lán-Ghaeilge i gCeantair Mhíbhuntáiste. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, . Link
2020 Ó Duibhir, P., Ní Thuairisg, L., Ó Ciardubháin, C., Ó Floinn, C.[Colin Flynn], Uí Laighléis, G. (2020) Athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Teanga. an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, .
2019 Ní Thuairisg, Laoise & Ó Duibhir, Pádraig (2019) Teacht in inmhe: Tuarascáil taighde do Thuismitheoirí na Gaeltachta agus Teacht Aniar. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta, . Link
2017 Ó Duibhir, P., NigUidhir, G, Ó Cathalláin, S., Ní Thuairisg, L. & Cosgrove, J. (2017) Anailís ar Mhúnlaí Soláthair Gaelscolaíochta [All-island analysis of models of provision for Irish-medium education]. The North South Standing Committee for Irish-medium Education, . Link
2017 Ó Duibhir, P., Nig Uidhir, Gabrielle., Ó Cathalláin, S., Ní Thuairisg, L., Cosgrove, J (2017) An Analysis of models of provision for Irish-medium education. Standing Committee on Irish-medium Education, . Link
2016 Ní Thuairisg, L & Ó Duibhir, P (2016) An Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge. Gaelscoileanna Teoranta, . Link
2015 Ó Duibhir, P., Ní Chuaig, N., Ní Thuairisg, L., & Ó Brolcháin, C. (2015) Soláthar oideachais trí mhionteangacha: Athbhreithniú ar thaighde idirnáisiúnta. An Roinn Oideachais agus Scileanna, . Link
2015 Ó Duibhir, P., Ní Chuaig, N., Ní Thuairisg, L., Ó Brolcháin (2015) Soláthar Oideachais trí Mhionteangacha: Athbhreithniú ar Thaighde Idirnáisiúnta / Education Provision through Minority Languages: Review of International Research. The Department of Education and Skills, .
2015 Ó Duibhir, P., Ní Chuaig, N., Ní Thuairisg, L., & Ó Brolcháin, C (2015) Educational provision through minority languages: Review of international research. Department of Education and Skills, . Link
2012 Ó Duibhir, P. & Cummins, J. (2012) Towards an Integrated Language Curriculum in Early Childhood and Primary Education (3-12 years). NCCA, .
2011 Harris, J., & Ó Duibhir, P. (2011) Effective language teaching: A synthesis of research. NCCA, . Link
2010 Ó Duibhir, P. & Garland, J. (2010) Gaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge in Éirinn [The spoken Irish of pupils in Irish-medium schools]. SCoTENS, . Link
2006 Ó Duibhir, P. (2006) Oideachas agus forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge [The education and professional development of teachers in Gaeltacht and all-Irish schools]. COGG, . Link
2004 Ní Bhaoill, M., & Ó Duibhir, P. (2004) Tús na léitheoireachta i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG), . Link
2004 Ní Bhaoill, M., & Ó Duibhir, P. (2004) Emergent literacy in Gaeltacht and all-Irish schools. COGG, . Link

Reports

Year Publication
2008 Ó Duibhir, P. (2008) Teachers’ attitudes towards the proficiency in French of their students in Grades 6-8 French immersion schools in Toronto and Ottawa. REPORT

Software

Year Publication
2006 Ó Duibhir, P. (2006) Boghaisín na bhFocal. SOFT Link

Thesis

Year Publication
2009 BASE - Bielefeld Academic Search Engine (2009) The spoken Irish of sixth-class pupils in Irish immersion schools. THES Link

Podcast

Year Publication
2013 Ó Duibhir, P. (2013) I dtreo curaclaim chomhtháite teanga san oideachas luathóige agus sa bhunoideachas (3-12 bliana) [Towards an integrated language curriculum in early childhood and primary education (3-12 years)]. PODCAST Link

Video recording / TV

Year Publication
2011 Ó Duibhir, P., Ní Dhiorbháin, A., & Murphy, P. (2011) An fheasacht teanga sa ghaelscoil [Language awareness in an Irish-medium school]. Baile Átha Cliath: VID
2010 Ó Duibhir, P., & Murphy, P. (2010) Is Féidir Liom, Scoil Réalt na Mara, Na Sceirí, Co BhÁC. VID
2009 Ó Duibhir, P., & Murphy, P. (2009) Lá na Gaeilge i Scoil Áine, Ráth Éanna. VID
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2021) of Clarivate. All rights reserved.

Professional Associations

Association Function From / To
Irish Association of Applied Linguistics IRAAL connects language lecturers, language teachers, and researchers in linguistics, applied linguistics, and sociolinguistics with an active community keeping up with the latest language developments and offering lectures and seminars across Ireland. -
British Association of Applied Linguistics BAAL is a professional association based in the UK, which provides a forum for people interested in language and applied linguistics. -

Committees

Committee Function From / To
Member of Council of the Teaching Council 01/07/2016 - 07/04/2018
Member of Council of the National Council for Curriculum and Assessment 01/09/2015 -

Education

Start date Institution Qualification Subject
Trinity College Dublin Master of Studies
St Patrick's College, Drumcondra BEd
Trinity College Dublin PhD
Trinity College Dublin MSt

Languages

Language Reading Writing Speaking
English Fluent Fluent Fluent
Irish Fluent Fluent Fluent

Other Activities

Description
Incoming Co-Editor of the Journal of Immersion and Content-Based Language Education

Research Interests

Tá suim agam in oideachas múinteoirí agus i ngach gné de theagasc na Gaeilge agus de theagasc trí Ghaeilge sa bhunscoil. Cuirim suim chomh maith sa taighde ar dhátheangachas, ar thumoideachas agus ar mhúineadh an dara teanga i gcoitinne. 

I am interested in teacher education and language teaching with a particular interest in the teaching of Irish as a subject and as a medium of instruction. This encompasses aspects of bilingualism, immersion education and second language teaching and learning.

Tá taighde curtha i gcrích agam ar Ghaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge, ar mhúnlaí soláthar tumoideachais, ar chur chuige ionduchtach do mhúineadh na gramadaí.

 I have conducted studies on the spoken Irish of pupils in Irish immersion schools, an analysis of the Irish-medium education sector, an inductive approach to grammar in Irish immersion education and teachers' continuing professional development needs. My latest work focused on continuity and attrition in Irish immersion education.


Research Projects

Title Role Description Start date End date
Athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Teanga PI 30/04/2018 30/06/2019
Thacaíocht foghlama do pháistí le deacrachtaí/míchumais foghlama i suímh tumoideachais in Éirinn [Support for Children with Learning Difficulties / Disabilities in Irish Immersion Settings] Joint principal investigator 01/09/2016 31/08/2020
Taighde Fadtréimhseach ar Ghnóthachtáil agus ar Dhearcadh na nDaltaí i scoileanna lán-Ghaeilge le Stádas DEIS [Achievement and Attitudes of Students in all-Irish schools with DEIS status] Joint principal investigator 01/09/2016 01/10/2018
Review of Language Assistants Scheme, Department of Culture, Heritage and Gaeltacht DCU PI 02/04/2018 31/12/2018
Gluaiseacht na Gaelscolaíochta, 1973-2023 DCU PI 05/05/2020 31/08/2021
The Gaelscoil Movement, 1973-93: An Oral and Digital History of Grassroots Language Activism. Kerron Ó Luain DCU PI 01/09/2021 31/08/2023
An Innovative Educational Methodology for Inclusion Through Minority Languages DCU PI 01/09/2017 31/08/2019
Support for children with learning difficulties/Disabilities in Irish immersion settings DCU PI 01/09/2016 31/08/2020
Achievement and attitudes of students in all-Irish schools with DEIS status DCU PI 01/09/2016 31/08/2018
Forbairt measúnú litrithe dátheangach de réir critéir do pháistí Rang 1 i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge DCU PI 01/09/2021 31/08/2022