The SoBT at 40

Leagan Gaeilge Anseo

Dublin City University (DCU*; formerly NIHE Dublin) celebrated its first 40 years of operation in November 2020. Throughout these years, the School of Biotechnology^ has been a dynamic unit within the university's science faculty. It provided NIHE's first PhD graduates in 1985 and its first BSc Biotechnology graduates in 1986. The School's innovations and successes in research and teaching have continued up to the present day.

This webpage records some key events and achievements during our first four decades.
It details the School's immense contribution to DCU's development, and to the flourishing of the life sciences and of science-based industry in Ireland.
The School's core strength has always been its people: their talent, quality and dedication continue to drive our growth and development into our fifth decade.
Many have contributed to this story, but particular mention is due to Keith Rochfort (who constructed this webpage) and to Pádraig Walsh (who recorded the School's 1980-1997 history). Key inputs from Molly Williams, Emma Finlay, Tim Downing, Emma Theron and Marie Leahy are acknowledged also.

Assoc. Prof. Ciarán Fagan 

(*known as the National Institute for Higher Education (NIHE) 1980-89; granted autonomous university status under the Dublin City University Act of 1989)
(^known as the School of Biological Sciences 1980-1998)


Cheiliúraigh Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (OCBÁC*) a céad 40 blian ar an bhfód i mí Shamhna 2020. I rith na blianta seo, bhí Scoil na Biteicneolaíochta^ in haonad bríomhar i nDámh Eolaíochta na hollscoile. Sholáthraigh sí a céad céimithe PhD do NIHE i 1985 agus a céad céimithe BSc i mBiteicneolaíocht i 1986. Lean an Scoil le nuálaíocht agus rathúlacht i dtaighde agus i múinteoireacht go dtí an am faoi láthair.

Sa leathanach idirlíne seo, déantar taifead ar roinnt de na príomh-eachtraí agus gaiscí i rith ár gcéad daichead blian.
Tugtar sonraí ar ionchur ollmhór na Scoile d'fhorbairt OCBÁC, agus d'fhás maith na neolaíochtaí beatha agus do thionscal na heolaíochta in Éirinn.
Neart a foirne a bhí ina príomh-láidreacht don Scoil riamh: is iad a mbua, ardchaighdeán agus dúthracht a spreagfaidh lenár fás agus forbairt sna blianta atá romhainn.
Is iomaí duine a chuir cloch leis an gcarn seo, ach is cóir tagairt faoi leith a dhéanamh do Keith Rochfort (a thóg an leathanach idirlíne seo) agus do Phádraig Walsh (a bhailigh stair na Scoile 1980-1997). Aithnítear ionchur tábhachtach ó Molly Williams, Emma Finlay, Tim Downing, Emma Theron agus Marie Leahy freisin.

Ollamh Comhlách Ciarán Ó'Fágáin

(*darb ainm An Foras Náisiúnta um Ard-Oideachais (NIHE) BÁC 1980-89; bronnadh stádas ollscoile uathrialaitheach air faoin Acht um Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 1989.)
(^faoin teideal Scoil na nEolaíochtaí Bitheolaíochta 1980-1998)We recently had our archive adapted for display within the Lonsdale such that our students, staff, and visitors to the School can take in the history of our School, and learn about what we've achieved in our time. This display is also  available to you in the gallery below. Use the 'expand' button in the gallery controls below to read the different displays we had commissioned.