Courses at DCU
Fiontar & Scoil na Gaeilge

MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais

Course Code:
DC627
Course Type:
Postgraduate
NFQ Level:
9
Delivery Modes
Part-Time
Duration
2 Years
+353 (0) 1
700 6057
The University has launched a new student application portal. For applications to this programme see the Make an Application section below.

Please note that this programme will not have an intake in September 2020

Réamhrá

Tá sé mar aidhm ag an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais mic léinn a ullmhú le bheith ag obair mar theicneolaithe, bainisteoirí, oideachasóirí, fiontraithe agus nuálaithe — róil a bhfuil an-tóir orthu i ngeilleagar faisnéise an lae inniu.

Cuirtear an clár seo ar fáil de réir éilimh agus trí mheán na Gaeilge.

The MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais is designed to produce the kind of digital business technologists, managers, educators, entrepreneurs and innovators in great demand in today’s information economy.

This programme is run subject to demand and is delivered through the medium of Irish.

“I ndiaidh dom bunchéim a bhaint amach i dteangacha, bhí sé mar sprioc agam obair san earnáil ghnó ach gan taithí ar bith agam ar a leithéid. Ba dheis iontach an MSc le tuiscint a fháil ar réimse leathan ábhar gnó agus ar theicneolaíocht an eolais. Anois tá mé ag obair i gcomhairleacht teicneolaíochta agus is cinnte gan an cháilíocht sin agus an taithí a fuair mé ar an chúrsa nach mbeadh an post seo faighte agam.” 

 

“After I completed my undergraduate degree in languages, my goal was to work in the business sector but I hadn’t the necessary experience. The MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais programme was a fantastic opportunity for me to gain a better understanding of a wide range of business and information technology subjects. I am now working in technology consultancy and without this qualification and the experience I gained by doing this course, I wouldn’t have been offered a post like this.”

GA: Tá an clár thuas á thairiscint go hiomlán ar líne don bhliain acadúil 2020-2021. Déanfar na modúil uile a sholáthar ar ardáin ar líne trí mheascán léachtaí (idir bheo agus taifeadta), plé agus fóraim ar líne, chomh maith le measúnachtaí aonair agus grúpa. Déanfar an teagasc ar líne ar ardán foghlama DCU, LOOP, mar aon le háiseanna eile ar nós Zoom a úsáid. 

Chun gur féidir leo bheith rannpháirteach mar is cuí sa chlár, ní mór do mhic léinn ríomhaire deisce nó glúine chomh maith le nasc idirlín seasmhach a bheith acu.

Sa chás go dtiocfaidh athrú ar na srianta i dtaca le teagasc ar champas, faoi réir comhairle um shláinte phoiblí, faoi thús Sheimeastar 2 2020-2021, tharlódh sé go bhféadfaí gnéithe roghnacha áirithe den chlár a bheith ar champas nó trí mhodh cumaisc ina mbeadh meascán de chur chuige ar champas agus ar líne. Bheadh mic léinn nach bhféadfadh freastal ar ghníomhaíochtaí ar champas in ann an clár a chríochnú go hiomlán ar líne, áfach.

Is iad na baill foirne ardcháilithe, ardoilte chéanna a mhúineann modúil an chláir de ghnáth a dhéanfaidh an clár ar líne a sholáthar. Tabharfaidh léachtóirí aiseolas duit ar do chuid measúnachtaí agus beidh tú in ann do chuid oibre a phlé leo trí mheán an rphoist nó físghlaonna Zoom.

Tá na coinníollacha thuas i bhfeidhm faoi réir comhairle um shláinte phoiblí ón rialtas maidir leis na srianta a bhaineann le scaradh sóisialta, agus d’fhéadfadh go leasófaí nó go n-oiriúnófaí amach anseo iad.

EN: This programme is being offered fully online for the 2020-2021 academic year. All modules will be delivered in online environments, through a combination of live and recorded lectures, online discussions and forums, as well as individual and group assignments. Teaching will be facilitated through DCU’s online learning environment, LOOP, the Zoom video platform, and other tools.

In order to participate in the programme, students are required to have access to a desktop or laptop computer and a reliable internet connection.

Subject to public health advice, should the restrictions around on-campus delivery of teaching change by Semester 2 2020/2021, some optional components of the programme could take place on campus or in a blended mode combining in-class and online engagement. However, students who are unable to join on-campus activity will be able to complete their degree fully online.

The online programme is delivered by the same highly qualified and experienced staff who traditionally delivered the modules on campus. Lecturers will provide feedback on your assignments and you will have access to staff via email or Zoom video calls to discuss your work. 

The above conditions are subject to government and public health advice with regard to restrictions and social distancing measures and may be modified or adapted as the situation changes.

Clár an chúrsa:

Thar tréimhse dhá bhliain, tugann mic léinn pháirtaimseartha faoi mhodúil i réimse topaicí a bhaineann leis an ngnó digiteach, bainistíocht agus ceannaireacht, agus cúrsaí straitéise agus margaíochta, chomh maith le tionscadal nó tráchtas sa taighde feidhmeach. Dearadh gach ceann de na modúil ar mhaithe le freastal ar threochtaí atá ag teacht chun cinn i saol na hoibre sa lá atá inniu ann.

Sna gnéithe den chúrsa a bhaineann leis an ngnó digiteach, líonraí agus na meáin, foghlaimeoidh mic léinn eolas agus scileanna teicniúla a chuirfidh ar a gcumas ábhar a chruthú agus cumarsáid a dhéanamh ar ardáin dhigiteacha, idir na cinn atá coitianta agus cinn atá ag teacht chun cinn.  Forbróidh mic léinn tuiscint phraiticiúil ar an dea-chleachtas i ndearadh gréasáin, inúsáidteacht suíomhanna gréasáin, eispéireas an úsáideora agus feachtais agus tionscadail ríomhthráchtála. 

Trí na modúil taighde agus bhainistíochta, díreofar ar na tuiscintí a theastaíonn i ngairmeacha bainistíochta agus ceannaireachta. Forbróidh mic léinn scileanna boga agus tras-scileanna, chomh maith le tuiscintí ar an tionchar a imríonn bunachair sonraí, an t-uathoibriú agus an mheaisínfhoghlaim ar chleachtais thraidisiúnta bhainistíochta.

Ar deireadh, beidh deis ag mic léinn tarraingt ar an taithí ghairmiúil, acadúil nó phearsanta atá acu féin, agus tabhairt faoi thionscadal taighde agus tráchtas a bhaineann lena sainréimsí spéise féin. Déanfar an obair seo faoi stiúir ball den fhoireann acadúil a bhfuil ardchailíochtaí agus taithí aige/aici.

Tabharfaidh na tascanna eile a dhéanfar i rith na bliana deis do mhic léinn a gcuid taighde, machnaimh agus saineolais a chur i bhfeidhm agus iad ag obair ar thionscadail shuimiúla a bhaineann lena gcúlraí agus réimsí spéise féin. Físeán faoin Ghaeilge

Programme

Over two years, part-time students undertake modules in a range of topics related to digital business, management and leadership, strategy and marketing, in addition to an applied research project or dissertation. All modules have been carefully designed to cater for emerging trends in the workplace.

The digital business, media and networks elements of the course provide students with technical knowledge and skills to author and communicate using common and emerging digital platforms. Students will develop a practical understanding for best practice in web design, web usability, user experience and e-commerce campaigns and projects. 

Building on this, the management and research modules equip students with the knowledge for successful management and leadership careers. Students will develop soft and transversal skills, while appreciating how databases, automation and machine learning impact traditional management practice.

Finally, students will be able to focus on a specific area of research for their thesis, drawing on professional, academic or personal experience. Each student is assigned a highly qualified and experienced member of the academic faculty to supervise them through this process. 

All assignments have been developed so as to allow for students to put research, reflection and expertise to work on interesting projects related to their own backgrounds and areas of interest. 

Video about Gaeilge

View the current course structure

Cúis bhróid do DCU go ndearbhaíonn fostóirí, arís agus arís eile, gurb iad céimithe DCU an rogha is ansa leo agus iad ar thóir lucht gaisce an lae amárach. Institiúid mhór taighde is ea DCU, a bhfuil aitheantas aici ar fud an domhain ar shaothar a príomhthaighdeoirí agus a cuid meithleacha. Tá maoiniú caipitil substaintiúil bronnta ag an stát agus ag infheisteoirí príobháideacha ar cheithre cinn dá lárionaid agus institiúidí taighde. Tugann gach ceann de scoileanna acadúla DCU faoi thaighde ag an leibhéal is airde agus is nuálaí. Tá an ollscoil seo meáite chomh maith ar fhorbairt níos mó a dhéanamh ar a gníomhaíochtaí tráchtála, le béim níos mó ar aistriú teicneolaíochta agus ar bhunú comhlachtaí campais, a bhaineann sochar as fionnachtana agus scileanna phobal an champais. Tá an tráchtálú seo bunaithe i gcomhthéacs clár gníomhach don fhorbairt shóisialta, ina bhfuil páirt ghníomhach ag DCU san athnuachan shóisalta agus i gcothú luachanna eiticiúla i sochaí an lae inniu.

 

DCU is proud of the fact that, again and again, employers confirm their preference for its graduates when searching for future high achievers. DCU is a major research institution, which has gained worldwide recognition for the work of many of its key researchers and research teams. Four of its major research centres and institutes have been awarded very significant capital funding by the state and by private investors to enable them to provide leadership at a global level. All of DCU’s academic schools undertake research which is at the cutting edge of knowledge. DCU is also committed to further development of its commercial activities, with a growing emphasis on technology transfer and the establishment of campus companies which exploit commercially the discoveries and skills of the campus community. This commercialisation is set in the context also of an active programme of social development, in which DCU plays an active role in social regeneration and the search for ethical values for modern society.

 

Fees: www.dcu.ie/fees/index.shtml

Doireann McCombe MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais. Now working with Accenture.

“I ndiaidh dom bunchéim a bhaint amach i dteangacha, bhí sé mar sprioc agam obair san earnáil ghnó ach gan taithí ar bith agam ar a leithéid. Ba dheis iontach an MSc le tuiscint a fháil ar réimse leathan ábhar gnó agus ar theicneolaíocht an eolais. Anois tá mé ag obair i gcomhairleacht teicneolaíochta agus is cinnte gan an cháilíocht sin agus an taithí a fuair mé ar an chúrsa nach mbeadh an post seo faighte agam.” 

 

“After I completed my undergraduate degree in languages, my goal was to work in the business sector but I hadn’t the necessary experience. The MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais programme was a fantastic opportunity for me to gain a better understanding of a wide range of business and information technology subjects. I am now working in technology consultancy and without this qualification and the experience I gained by doing this course, I wouldn’t have been offered a post like this.”

Déanann Nóirín Ní Laighin cur síos faoina taithí ag déanamh an MSc i nGnó & i dTeicneolaíocht an Eolais

Tá céimithe an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais ag obair le Irish Mortgage Corporation, Google, Oracle, Make a Wish Foundation, Citi, RTÉ, Foras na Gaeilge, An Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta, Coláiste na bhFiann, Gael Linn, Gaelchultúr, Údarás Craolacháin na hÉireann agus i bpostanna bainistíochta i scoileanna.

 

There is a high demand for graduates of this programme. Graduates of the MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais work with the Irish Mortgage Corporation, Google, Oracle, Make a Wish Foundation, Citi, RTÉ, Foras na Gaeilge, Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta, Coláiste na bhFiann, Gael Linn, Gaelchultúr, Údarás Craolacháin na hÉireann and managerial posts in schools.

Career Tags
Advertising
Banking
Business
Business Analyst
Consultancy
Digital Account Executive
Education
Education Leadership
Information Technology
Research

Requirements

General Entry Requirements

Riachtanas Iontrála
Céim onóracha (H2.2) nó taithí ghairmiúil oiriúnach agus leibhéal sásúil i labhairt agus scríobh na Gaeilge. Glactar le cáilíochtaí agus le taithí ghairmiúil oiriúnach i gcúinsí áirithe in ionad bunchéime, faoi réir ag rialacha na hOllscoile. Ní gá réamhcháilíochtaí ríomhaireachta ná gnó.

MSc Pairtaimseartha DC627: Dhá bhliain

Entry Requirements
Honours degree (H2.2) or equivalent professional experience and a satisfactory level of fluency in Irish. In some circumstances appropriate professional experience and qualifications are accepted in lieu of a primary degree, subject to University regulations. Previous qualifications in business or computing are not required.

MSc Part-time DC627: Two Years

International Applications
International candidates are expected to have educational qualifications of a standard equivalent to those outlined above. In addition, where such candidates are non-native speakers of the English language they must satisfy the university of their competency in the English language. For further information on international applications click here.

Fees

Next Steps

Make an Application

All Applicants must submit

 • All applicants should apply through https://dcuie.elluciancrmrecruit.com/Apply/.  Here's a quick step by step guide if you need help with your application.
 • Certified academic transcripts for each and every year of study, with certified English translations, if applicable.
 • Provide a 500-750 word (max) personal statement including:
  (i)   Why you wish to study the programme;
  (ii)  What in your record and experience makes you suitable for the MA programme;
  (iii) The impact which you expect the MA programme would have on your future career.
 • Please also include your CV and evidence of Irish language competency

Non Native English Speakers

Non-EU Applicants

Note if you are a non EU student and require a study visa, you are not eligible to apply for part-time programmes as study visas are only granted for full-time programmes.

Dates for Submission of Applications

Applications will be accepted on a rolling basis until the programme is full or until the following dates:

 • Closing date for non EU applicants is 16th July 2021.
 • Closing date for EU applicants is 15th August 2021.

Queries

Queries from EU applicants should be directed to postgraduateadmissions@dcu.ie.

Queries from non EU applicants should be directed to international.office@dcu.ie.

Commencement of Programme

The programme commences in September 2021.