Fáilte
Shows St Patrick's Campus in Drumcondra

Fáilte chuig suíomh gréasáin SEALBHÚ. Is lárionad muid atá tiomanta do thaighde a dhéanamh ar fhoghlaim agus ar theagasc na Gaeilge. Creidimid go láidir go rachaidh obair SEALBHÚ chun sochair d'fhoghlaimeoirí teanga, múinteoirí, príomhoidí, tuismitheoirí agus lucht déanta beartas trasna an chórais oideachais, ón réamhscolaíocht go dtí an ollscolaíocht.

We in SEALBHÚ firmly believe that the Centre’s work will benefit language learners, teachers, principals, parents and policy-makers across the education system, from preschool  to university.

Seimineáir an Fhómhair 2022 - 4 & 11 Deireadh Fómhair 2022 7.00pm

An t-ilteangachas agus foghlaim teanga  
Multilingualism and language learning

 

04.10.22          The Suitability of Irish instruction for All Students
                        Prof. Fred Genesee, McGill University, Montreal, Canada

Prof. Genesee's slides / sleamhnáin.

11.10.22          Multilingual parents and children's experiences of Irish-medium education  
                        Dr Aisling Ní Dhiorbháin, DCU Institute of Education

Taifeadadh de chaint an/Recording of Dr Ní Dhiorbháin and the slides / agus na sleamhnáin.


Gnéithe d'Oideachas na Gaeilge

 

15.03.22          Sealbhú na Gaeilge i Scoileanna T2: Inspreagadh agus dúshláin
                            an tOllamh Muiris Ó Laoise, Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan

Tá taifeadadh de chaint Mhuiris ar fáil anseo agus na sleamhnáin.
 

22.03.22          ‘Cath idir an pobal agus an “murder machine”’: Luathbhlianta Ghluaiseacht 
                            na Gaelscolaíochta, c.1969-76
                            an Dr Kerron Ó Luain, Comha​​lta iar-dhochtúireachta IRC/COGG 

Tá taifeadadh de chaint Kerron ar fáil anseo agus na sleamhnáin.

                         
29.03.22          Gnéithe den bhailíocht i mbéaltriail Ghaeilge na hArdteiste
                            Aoife Ní Ghloinn, Stiúrthóir Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc & Tástáil,
                            Ollscoil Mhá Nuad

Tá taifeadadh de chaint Aoife ar fáil anseo agus na sleamhnáin.

Gnéithe den ilteangachas san oideachas 

Aspects of multilingualism in Education

 

5.10.2021        Multilingualism and student identity in Swedish immersion in Finland and in Irish immersion in Ireland, Dr Sanna Pakarinen, Åbo Akademi
Taifeadadh de chaint Sanna leis na sleamhnáin / Recording of Sanna's talk with the slides

12.10.2021      Being and becoming 'a multicultural and multilingual nation': Reflections on language in education policy in Scotland since devolution, Dr Fiona O’Hanlon, University of Edinburgh and Louise Glen, Education Scotland
Cóip de chur i láthair Fiona & Louise / Copy of Fiona's & Louise's presentation

19.10.2021      Multilingual education and the revitalization of Basque: successes and challenges, Dr Ibon Manterola, University of the Basque Country

Cóip de chur i láthair Ibon / Copy of Ibon's presentation

Taifeadadh de chaint Ibon leis na sleamhnáin /Recording of Ibon's talk with slides


Cad a dhéanaimid?

Is lárionad taighde tras-dáimhe é SEALBHÚ. Tá saineolas agus taithí na mblianta ag ár gcuid taighdeoirí ar thionscadail náisiúnta agus idirnáisiúnta a chur i gcrích. D’imir an taighde seo tionchar ar pholasaithe tábhachtacha oideachais agus pleanála teanga sa bhaile agus i gcéin. Tá sé mar phríomhaidhm ag an Lárionad coimriú agus comhordú a dhéanamh ar thaighde ar an nGaeilge i réimsí na Teangeolaíochta Feidhmí agus na Pleanála Teanga in Éirinn agus bheith ag obair go dlúth lenar gcomhghleacaithe i dtíortha eile a bhfuil na saincheisteanna céanna idir lámha acu.

SEALBHÚ is a cross-faculty research centre. Our researchers have a wealth of expertise and many years of experience completing national and international projects. Their research has had an impact on important education and language planning policies. The Centre has as its main aims to consolidate and co-ordinate Applied Linguistics and Language Planning research in Ireland and to work closely with our partners in other countries who are investigating similar issues.