Daoine / People

 

 

Aisling Ní Dhiorbháin

Aisling Ní Dhiorbháin (Stiúrthóir)

Réimsí taighde / Research interests

oideachas múinteoirí teanga, teagasc teangacha, teagasc na Gaeilge, an teagasc foirm-dhírithe, an tumoideachas, an Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha, sealbhú mionteangacha
language teacher education, language teaching, teaching of Irish, form-focused instruction, immersion education, Content and Language Integrated Learning (CLIL)

https://www.dcu.ie/languageliteracyandearlychildhoodeducation/people/aisling-ni-dhiorbhain

Ciarán Mac Murchaidh

Ciarán Mac Murchaidh

Réimsí taighde / Research interests

an t-aistriúchán, gramadach na teanga, prós cráifeach agus cás na gaeilge san 18ú haois
translation, Irish grammar, devotional literature and the language in the 18th century

https://www.dcu.ie/fiontarscoilnagaeilge/people/ciaran-mac-murchaidh

Gearóidín Uí Laighléis

Gearóidín Uí Laighléis

Réimsí taighde / Research interests

oideachas múinteoirí, teagasc na Gaeilge, cúrsaí Gaeltachta/ taithí Ghaeltachta, ról na dtuismitheoirí i sealbhú na Gaeilge, litríocht na Gaeilge, foilsitheoireacht na Gaeilge 1926-1950.
teacher education, teaching and learning of Irish, Gaeltacht courses/ Gaeltacht work experience, role of parents in Irish language acquisition, modern Irish literature, Irish language publishing 1926-1950

https://www.dcu.ie/fiontarscoilnagaeilge/people/gearoidin-ui-laighleis 

Seán Mac Risteaird

Seán Mac Risteaird

Réimsí taighde / Research interests

an chianfhoghlaim, dearadh ábhar teagaisc ar an tríú leibhéal, measúnú teanga ar an tríú leibhéal, tréimhsí foghlama sa Ghaeltacht
distance learning, teaching material design, language assessment at third level, learning periods in the Gaeltacht

https://www.dcu.ie/fiontarscoilnagaeilge/people/sean-mac-risteaird 

Sarah O'Grady

Sarah O'Grady

Réimsí taighde / Research interests

oideachas múinteoirí, sealbhú an dara teanga sa seomra ranga, anailís bheartais 

teacher education, instructed second language acquisition, policy analysis.

https://www.dcu.ie/languageliteracyandearlychildhoodeducation/people/sarah-ogrady 

 

Grianghraf de Pearse Ahern

Pearse Ahern 

Réimsí taighde / Research interests

Foghlaim Tasc-Bhunaithe agus Teangacha,  múineadh na Gaeilge sna hiar-bhunscoileanna (T2) , cúltionchar an measúnaithe.

Task-Based Language Teaching, second language, teaching of Irish in L2 schools, the backwash effect of assessment. 

Grianghraf de Shinéad

Sinéad Andrews/ Nic Aindriú 

Réimsí taighde / Research interests

oideachas speisialta, daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ag foghlaim trí Ghaeilge, daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ag foghlaim tríd an dara teanga, oideachas speisialta sa tumoideachas, cleachtais chuimsitheach, ionchuimsiú, forbairt ghairmiúil leanúnach san oideachas speisialta do mhúinteoirí tumoideachas.

special education, children with special educational needs learning through Irish, children with special educational needs learning through a second language, special education in immersion education, inclusive practices, including all students in immersion education, inclusion, continuous professional development in special education for immersion education teachers.

https://www.dcu.ie/languageliteracyandearlychildhoodeducation/people/sinead-andrews 

Grianghraf de Dheirdre

Deirdre Nic Mhathúna 

Réimsí taighde / Research interests

Teagasc na Gaeilge ar an tríú leibhéal agus ag leibhéal na hiarchéime, filíocht na seachtú haoise déag, scéalta beatha agus dialanna.

https://www.dcu.ie/fiontarscoilnagaeilge/people/deirdre-nic-mhathuna

 

Grianghraf de Patrick Burke

Patrick Burke 

Réimsí taighde / Research interests

Dearcthaí siceolaíochta ar fhorbairt na litearthachta; forbairt na teanga/litearthachta trasna an churaclaim; comhtháthú curaclaim; cur-i-bhfeidhm an churaclaim; an bunús teangeolaíoch d'fhorbairt na léitheoireachta/ scríbhneoireachta/ teanga ó bhéal; litríocht na n-óg; teagasc ionchuimsitheach na litearthachta; teicneolaíocht agus litearthacht; traschur scileanna & feasacht teanga

Psychological perspectives on literacy development; cross-curricular language/literacy development; curriculum integration; literacy curriculum implementation; the linguistic basis for reading/writing/oral language development; children's literature; inclusive literacy teaching; technology and literacy; transfer of skills and language awareness

Jacaí de Brún

Jacqueline de Brún

Réimsí taighde / Research interests

oideachas múinteoirí, an tumoideachas, léitheoireacht na Gaeilge, litríocht pháistí, áiseanna

https://www.dcu.ie/researchsupport/research-profile?person_id=15094

Máire Ní Láimhín

Máire Ní Láimhín

Réimsí taighde / Research interests

oideachas múinteoirí teanga, múineadh agus foghlaim na Gaeilge, sealbhú an dara teanga sa seomra ranga, tumoideachas, feasacht teanga an mhúinteora, traschur scileanna, oideachas tosaigh múinteoirí, forbairt ghairmiúil leanúnach

language teacher education, teaching and learning of Irish, instructed second language acquisition, immersion education, teacher language awareness, transfer of skills, initial teacher education, continuing professional development

Colin Flynn

Colin Flynn

Réimsí taighde / Research interests

síceolaíocht foghlama teanga, an dátheangachas, sealbhú an dara teanga sa seomra ranga

psychology of language learning, bilingualism, instructed second language acquisition

https://www.dcu.ie/fiontarscoilnagaeilge/people/colin-flynn

Pádraig Ó Duibhir

Pádraig Ó Duibhir

Réimsí taighde / Research interests
oideachas múinteoirí, teagasc na Gaeilge, tumoideachas, mionteangacha
teacher education, teaching and learning of Irish, immersion education, minority languages

https://www.dcu.ie/institute-education/people/padraig-o-duibhir