Foilseacháin/Publications

Seo roinnt foilseachán le baill SEALBHÚ a bhaineann le réimsí taighde an Lárionaid

2021

Flynn, C. J. (2021) Foghlaim an dara teanga: Modhanna agus tascanna sa seomra ranga. Cló Iar-Chonnacht.  https://www.cic.ie/en/books/published-books/foghlaim-an-dara-teanga-mod… 

Nic Aindriú, S., Ó Duibhir, P., & Travers, J. (2021). A survey of assessment and additional teaching support in Irish immersion education. Languages, 6(2). https://www.mdpi.com/2226-471X/6/2/62 

Ní Dhiorbháin, A. (2021). Embedding social justice and sustainability perspectives in language teaching. In A. M. Kavanagh, F. Waldron, & B. Mallon (Eds.), Teaching for Social Justice and Sustainable Development Across the Primary Curriculum. Routledge. 

Ní Dhiorbháin, A., & Ó Duibhir, P. (2021). Exploring student primary teachers’ linguistic knowledge of Irish. The Language Learning Journal, 1-15. https://doi.org/10.1080/09571736.2021.1879907 

Ó Duibhir, P. (2021). Aitheasc agus cur i láthair ar dhíolúine ó staidéar ar an nGaeilge do Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge den Oireachtas. SEALBHÚ

2020

Andrews, S. (2020). The additional supports required by pupils with special educational in Irish-medium schools. Dublin City University. https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Taighde-le-Dr.Sinéad-Andrews-2.p… 

Flynn, C. (2020). Adult minority language learning: motivation, identity and target variety. Multilingual Matters.

Nic Aindriú, S., Ó Duibhir, P., & Travers, J. (2020). The prevalence and types of special educational needs in Irish immersion primary schools in the Republic of Ireland. European Journal of Special Needs Education, 1-17. https://doi.org/10.1080/08856257.2020.1732109

Ní Chlochasaigh, K., Shiel, G., & Ó Duibhir, P. (2020). Iniúchadh ar an tumoideachas do dhaltaí i scoileanna lán-Ghaeilge i gceantair mhíbhuntáiste. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíóchta. 

Ní Dhiorbháin, A. (2020). Múineadh ábhar tríd an tríú teanga i mbunscoileanna Lán-Ghaeilge: Teaching a subject through a third language in Irish-medium primary schools. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics27, 1–21. https://doi.org/10.35903/teanga.v27i.484

Ní Thuairisg, L., & Ó Duibhir, P. (2020). An leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann. Taighde agus Teagasc, 7, Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas. 

Ó Duibhir, P., Ní Thuairisg, L., Ó Ciardubháin, C., Ó Floinn, C., & Uí Laighléis, G. (2020). Athbhreithniú ar Sceim na gCúntóirí Teanga. An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. https://assets.gov.ie/91083/66e6a7a8-a3ca-4400-b26a-60fad203a86e.pdf 

2019

Ní Thuairisg, L. & Ó Duibhir, P (2019). Teacht in Inmhe: Tuarascáil taighde do Tuismitheoirí na Gaeltachta agus Teacht Aniar arna mhaoiniú ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus GaelscolaíochtaSEALBHÚ: DCU

Ó Duibhir, P. (2019). Bilingual education in minority language contexts: When a high level of linguistic competence is not enough. ELIA: Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada, 1, 39-64. doi:10.12795/elia.mon.2019.i1.03   

Ó Duibhir, P et al. (2019). Treo an Pholasaí sa Todhchaí maidir le Díolúintí ó Staidéar ar an nGaeilge Aighneacht arna haighniú ag SEALBHÚ: Lárionad Taighde DCU um Fhoghlaim agus Teagasc na GaeilgeSEALBHÚ: DCU

Ó Duibhir, P., & Ní Thuairisg, L. (2019). An tumoideachas agus soláthar cainteoirí nua. In T. Ó hIfearnáin (Ed.), An tsochtheangeolaíocht: Taighde agus gníomh (pp. 265-284). Baile Átha Cliath: Cois Life Teo.

Ó Duibhir, P., & Ní Thuairisg, L. (2019). Cur siar mhúineadh an Bhéarla i mbunscoileanna Gaeltachta: Más mall is mithid. Teanga, Eagrán speisialta 10, 228-242. https://doi.org/10.35903/teanga.v10i0.80

 

2018

Flynn, C. J. (2018). Léirmheas ar Ó Giollagáin, C. agus Ó Curnáin, B. (Eag.), Beartas Úr na nGael: Dálaí na Gaeilge san Iar-nua-aoiseachas agus ar Ó hIfearnáin, T. agus Walsh, J. (Eag.), An Meon Folaithe: Idé-eolaíochtaí agus iompar lucht labhartha na Gaeilge in Éirinn agus in Albain, COMHARTaighde, 4.

Ní Thuairisg, L. (2018). "It was two hours [...] the same old thing and nothing came of it": Continuing professional development among teachers in Gaeltacht post-primary schools. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 6(2), 295-320.

Ó Murchadha, N. P., & Flynn, C. J. (2018). Educators’ target language varieties for language learners: Orientation toward ‘native’ and ‘nonnative’ norms in a minority language context. Modern Language Journal, 102(4), 797-813.

Ó Murchadha, N., & Flynn, C. (2018). Language educators’ regard for variation in late modernity: Perceptions of linguistic variation in minority contexts. Journal of Sociolinguistics, 22(3), 288-311.

 

2017

Ní Dhiorbháin, A., & Ó Duibhir, P. (2017). An explicit-inductive approach to grammar in Irish-medium immersion schools. Language Awareness, 26(1), 3-24.

Ó Duibhir, P., Ó Cathalláin, S., NigUidhir, G., Ní Thuairisg, L., & Cosgrove, J. (2017). Anailís ar mhúnlaí soláthair Gaelscolaíochta. An Coiste Seasta Thuaidh Theas ar an nGaeloideachas. https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2018/06/75fc49640fec2d… 

 

2016

Flynn, C. J., & Harris, J. (2016). Motivational diversity among adult minority language learners: Are current theoretical constructs adequate? Journal of Multilingual and Multicultural Development, 37(4), 371-384.

Mac Murchaidh, C. (2016). Cruinnscríobh na Gaeilge (An Séú hEagrán). Baile Átha Cliath: Cois Life.

Nic Eoin, Máirín (2016). ‘Re-Imagining Academic and Professional Irish Language Programmes in Initial Teacher Education: Implications of a New Third Level Irish Language Syllabus’, Teanga, 24: 20-33

Nic Eoin, Máirín (2016). Léirmheas ar: Nicholas M. Wolf. 2014. An Irish-Speaking Island: State, Religion, Community, and the Linguistic Landscape in Ireland, 1770-1870, Éigse, 39: 420-428.

Ó Duibhir, P. (2016). Foghlaim chomhtháite ábhar agus teanga i gclár oideachais tosaigh do mhúinteoirí bunscoile. Teanga, 24, 56-69. http://www.iraal.ie/uploads/1/3/5/8/13582401/teanga.24.7_oduibhir.pdf 

Ó Duibhir, P., Ní Dhiorbháin, A., & Cosgrove, J. (2016). An inductive approach to grammar teaching in grade 5 & 6 Irish immersion classes. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 4(1), 33-58. https://doi.org/10.1075/jicb.4.1.02dui 

 

Roimh 2016

Mac Murchaidh, C. (2014). Aspects of language shift and the decline in Irish in County Cavan in the eighteenth and nineteenth centuries. In Cherry, J. & Scott, B., Cavan: History & society (Chapter 17). Dublin: Geography Publications.

Mac Murchaidh, C. (Eag.) (2004). 'Who Needs Irish?': Reflections on the Importance of the Irish Language Today. Baile Átha Cliath: Veritas.

Nic Eoin, Máirín (2013). ‘Saothrú na Sochtheangeolaíochta’. Alt léirmheasa ar An tsochtheangeolaíocht: Feidhm agus tuairisc (Ó hIfearnáin, Ní Neachtain); An chonair chaoch: An mionteangachas sa dátheangachas (Lenoach, Ó Giollagáin, Ó Curnáin)’, Éigse, 38: 306-24.

Ó Duibhir, P., Ní Chuaig, N., Ní Thuairisg, L., & Ó Brolcháin, C. (2015). Soláthar oideachais trí mhionteangacha: Athbhreithniú ar thaighde idirnáisiúnta. An Roinn Oideachais agus Scileanna.