Foilseacháin/Publications

Seo roinnt foilseachán le baill SEALBHÚ a bhaineann le réimsí taighde an Lárionaid

2024

Nic Aindriú, S., Ó Duibhir, P., & Travers, J. (2024). The suitability of Irish immersion education for children with special educational needs. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1–12.
https://doi.org/10.1080/13670050.2024.2320306

 

2023

Coyle, F. M., & Aindriú, S. N. (2023). Students with Early Irish Literacy Difficulties in Gaeltacht Primary Schools: Identification and Early Intervention Practices. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics30(1), 109-141.
https://journal.iraal.ie/index.php/teanga/article/view/5434

Coyle, F. M., & Aindriú, S. N. (2023). Supporting the Parents of Students with Irish Literacy Difficulties in Gaeltacht Schools. REACH: Journal of Inclusive Education in Ireland36(2). https://www.reachjournal.ie/index.php/reach/article/view/569

Kennedy, E., Shiel, G., French, G., Harbison, L., Leahy, M., Ó Duibhir, P., & Travers, J. (2023). Towards a new literacy, numeracy and digital literacy strategy: A review of the literature. Department of Education (Ireland).

Mac Gearailt, C. & Ó Duibhir, P. (2023). Athbhreithniú luath ar chur i bhfeidhm na Sonraíochtaí Gaeilge T1 agus T2 don tSraith Shóisearach  Anseo / Early enactment review of Junior Cycle Irish L1 and L2 Here. NCCA 

Nic Aindriú, S., Connaughton-Crean, L., Ó Duibhir, P., & Travers, J. (2023). The design and content of an online continuous professional development course in special education for teachers in Irish immersion primary and post-primary schools. Education Sciences, 13(3), 281. https://doi.org/10.3390/educsci13030281 

Nic Aindriú, S., & Ó Duibhir, P. (2023). The challenges facing Irish-medium primary and post-primary schools when implementing a whole-school approach to meeting the additional education needs of their students. Education Sciences, 13(7), 671. https://www.mdpi.com/2227-7102/13/7/671  
 

Ní Dhiorbháin, A., Connaughton-Crean, L., & Ó Duibhir, P. (2023). Soláthar an oideachais lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta do pháistí a bhfuil Béarla mar theanga bhreise acu. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Sol%C3%A1thar-ar-an-oideachais-l… 

Ní Dhiorbháin, A., Nic Aindriú, S., Connaughton-Crean, L., & Ó Duibhir, P. (2023). It’s more the invisible benefits – multilingual parents’ experiences of immersion education and their reasons for choosing immersion. Language and Education, 1-20. https://doi.org/10.1080/09500782.2023.2238680 

Ó Duibhir, P., & Harris, J. (2023). The acquisition and use of Irish as a minority language. In J. Cenoz & D. Gorter (Eds.), The minority language as a second language: Challenges and achievements (pp. 39-59). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003299547
 

 

2022

Batardière, M.-T., Berthaud, S., Ćatibušić, B., & Flynn, C. J. (2022). Language teaching and learning in Ireland: 2012–2021. Language Teaching, 1-32. https://doi.org/10.1017/S0261444822000374  

Concannon-Gibney, T, de Brún, J, Ní Dhiorbháin, A, Ní Láimhín, M, & Ó Duibhir, P. (2022). Pedagogical strategies, approaches and methodologies to support literacy and digital literacy development for Gaeilge and EAL. Department of Education (Ireland). https://doi.org/10.5281/zenodo.7249592 

Ní Aogáin, S., & Ó Duibhir, P. (2022). Ó theoiric go cleachtas: Aiseolas ceartaitheach i mbunscoileanna lán-Ghaeilge. Teanga, 29, 80-106. https://journal.iraal.ie/index.php/teanga/article/view/2520  

Nic Aindriú, S., & Ó Duibhir, P. (2022). Anailís ar na hacmhainní reatha teagaisc agus foghlama do pháistí a bhfuil riachtanais bhreise oideachais acu sa chóras lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Gaeloideachas. Anailís ar na hacmhainní reatha teagaisc

Nic Aindriú, S., Connaughton-Crean, L., Ó Duibhir, P., & Travers, J. (2022). Ag tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Ag tacú le daltaí a bhfuil RSO acu.

Nic Aindriú, S., Ó Duibhir, P., Connaughton-Crean, L., & Travers, J. (2022). The CPD needs of Irish-medium primary and post-primary teachers in special education. Education Sciences, 12(12), 909. http://dx.doi.org/10.3390/educsci12120909 

Nic Aindriú, S., Ó Duibhir, P., & Travers, J. (2022). The factors motivating parents to choose Irish immersion education for their child with special educational needs. Teanga, 29, 107-132. https://journal.iraal.ie/index.php/teanga/article/view/2650/3492  

Ní Dhiorbháin, A. (2022). A sociocultural rationale for an explicit-inductive approach to grammar teaching in L2 teacher education. Teaching Education. https://doi.org/10.1080/10476210.2022.2118703  

Ní Thuairisg, L. (2022). Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Anailís ar ábhar cáilíochtúil an tSuirbhé. Tuismitheoirí na Gaeltachta. Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht

Ó Duibhir, P. (2022). Lóistín ar chúrsaí Gaeltachta: Taighde ar dhúshláin na gcoláistí samhraidh i gCorca Dhuibhne. Coláistí Chorca Dhuibhne. Dúshláin na gColáistí Samhraidh PÓD.pdf

2021

Flynn, C. J. (2021). Foghlaim an dara teanga: Modhanna agus tascanna sa seomra ranga. Cló Iar-Chonnacht.  https://www.cic.ie/en/books/published-books/foghlaim-an-dara-teanga-mod… 

Flynn, C. J., Ó Duibhir, P., Ní Thuairisg, L., Ó Ciardubháin, C., Uí Laighléis, G. (2021). Féiniúlacht agus Inspreagadh i gcás Cúntóirí Teanga i Scoileanna Gaeltachta'. Teanga, 28, 151-175. https://journal.iraal.ie/index.php/teanga/article/view/728 

Nic Aindriú, S., Ó Duibhir, P., & Travers, J. (2021). A survey of assessment and additional teaching support in Irish immersion education. Languages, 6(2). https://www.mdpi.com/2226-471X/6/2/62 

Nic Aindriú, S. (2021). The Challenges of Irish Language Acquisition for Students with Special Educational Needs in Irish-medium Primary Schools. Teanga 28: 176-201.  https://journal.iraal.ie/index.php/teanga/article/view/654 

Ní Chlochasaigh, K., Shiel, G., & Ó Duibhir, P. (2021). Immersion in a minority language: The performance in English reading and mathematics of primary-level students in Irish-medium schools in areas of socioeconomic disadvantage. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 9(2), 279-309. https://doi.org/https://doi.org/10.1075/jicb.21003.nic  

Ní Dhiorbháin, A. (2021). Embedding social justice and sustainability perspectives in language teaching. In A. M. Kavanagh, F. Waldron, & B. Mallon (Eds.), Teaching for Social Justice and Sustainable Development Across the Primary Curriculum. Routledge. 

Ní Dhiorbháin, A., & Ó Duibhir, P. (2021). Exploring student primary teachers’ linguistic knowledge of Irish. The Language Learning Journal, 1-15. https://doi.org/10.1080/09571736.2021.1879907 

Ní Thuairisg, L., & Ó Duibhir, P. (2021). Buntáistí agus dúshláin teanga atá ag iar-scoláirí na n-iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge ar aistriú go hinstitiúid 3ú leibhéal a fheidhmíonn trí Bhéarla. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Tuarasca%CC%81il-LACIME-2021-WEB… 

Ó Duibhir, P. (2021). Aitheasc agus cur i láthair ar dhíolúine ó staidéar ar an nGaeilge do Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge den Oireachtas. SEALBHÚ

Singleton, D., & Flynn, C. J. (2021). Translanguaging: A pedagogical concept that went wandering. International Multilingual Research Journal. https://doi.org/10.1080/19313152.2021.1985692 

2020

Andrews, S. (2020). The additional supports required by pupils with special educational in Irish-medium schools. Dublin City University. https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Taighde-le-Dr.Sinéad-Andrews-2.p… 

Flynn, C. (2020). Adult minority language learning: motivation, identity and target variety. Multilingual Matters.

Nic Aindriú, S., Ó Duibhir, P., & Travers, J. (2020). The prevalence and types of special educational needs in Irish immersion primary schools in the Republic of Ireland. European Journal of Special Needs Education, 1-17. https://doi.org/10.1080/08856257.2020.1732109

Ní Chlochasaigh, K., Shiel, G., & Ó Duibhir, P. (2020). Iniúchadh ar an tumoideachas do dhaltaí i scoileanna lán-Ghaeilge i gceantair mhíbhuntáiste. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíóchta. 

Ní Dhiorbháin, A. (2020). Múineadh ábhar tríd an tríú teanga i mbunscoileanna Lán-Ghaeilge: Teaching a subject through a third language in Irish-medium primary schools. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics27, 1–21. https://doi.org/10.35903/teanga.v27i.484

Ní Thuairisg, L., & Ó Duibhir, P. (2020). An leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann. Taighde agus Teagasc, 7, Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas. 

Ó Duibhir, P., Ní Thuairisg, L., Ó Ciardubháin, C., Ó Floinn, C., & Uí Laighléis, G. (2020). Athbhreithniú ar Sceim na gCúntóirí Teanga. An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. https://assets.gov.ie/91083/66e6a7a8-a3ca-4400-b26a-60fad203a86e.pdf 

2019

Ní Thuairisg, L. & Ó Duibhir, P (2019). Teacht in Inmhe: Tuarascáil taighde do Tuismitheoirí na Gaeltachta agus Teacht Aniar arna mhaoiniú ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. SEALBHÚ: DCU

Ó Duibhir, P. (2019). Bilingual education in minority language contexts: When a high level of linguistic competence is not enough. ELIA: Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada, 1, 39-64. doi:10.12795/elia.mon.2019.i1.03   

Ó Duibhir, P., & Ní Thuairisg, L. (2019). Young immersion learners’ language use outside the classroom in a minority language context. AILA Review, 32(1), 112-137. https://doi.org/10.1075/aila.00023.dui  

Ó Duibhir, P et al. (2019). Treo an Pholasaí sa Todhchaí maidir le Díolúintí ó Staidéar ar an nGaeilge Aighneacht arna haighniú ag SEALBHÚ: Lárionad Taighde DCU um Fhoghlaim agus Teagasc na GaeilgeSEALBHÚ: DCU

Ó Duibhir, P et al. (2019). Aighneacht ó SEALBHÚ, Lárionad Taighde DCU um Fhoghlaim agus Teagasc na Gaeilge, i dtaca le Struchtúr na Sraithe Sinsearaí agus an Ghaeilge mar chroí-ábhar. SEALBHÚ: DCU

Ó Duibhir, P., & Ní Thuairisg, L. (2019). An tumoideachas agus soláthar cainteoirí nua. In T. Ó hIfearnáin (Ed.), An tsochtheangeolaíocht: Taighde agus gníomh (pp. 265-284). Baile Átha Cliath: Cois Life Teo.

Ó Duibhir, P., & Ní Thuairisg, L. (2019). Cur siar mhúineadh an Bhéarla i mbunscoileanna Gaeltachta: Más mall is mithid. Teanga, Eagrán speisialta 10, 228-242. https://doi.org/10.35903/teanga.v10i0.80

 

2018

Flynn, C. J. (2018). Léirmheas ar Ó Giollagáin, C. agus Ó Curnáin, B. (Eag.), Beartas Úr na nGael: Dálaí na Gaeilge san Iar-nua-aoiseachas agus ar Ó hIfearnáin, T. agus Walsh, J. (Eag.), An Meon Folaithe: Idé-eolaíochtaí agus iompar lucht labhartha na Gaeilge in Éirinn agus in Albain, COMHARTaighde, 4.

Ní Chlochasaigh, K., Ó Duibhir, P., & Shiel, G. (2018). Dearcthaí agus cleachtais ghairmiúla maidir le tionchar an tumoideachais ar dhaltaí i ngaelscoileanna atá lonnaithe i gceantair faoi mhíbhuntáiste: Deiseanna agus dúshláin Teanga, 25. https://doi.org/https://journal.iraal.ie/index.php/teanga/article/view/… 

Ní Thuairisg, L. (2018). "It was two hours [...] the same old thing and nothing came of it": Continuing professional development among teachers in Gaeltacht post-primary schools. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 6(2), 295-320.

Ó Murchadha, N. P., & Flynn, C. J. (2018). Educators’ target language varieties for language learners: Orientation toward ‘native’ and ‘nonnative’ norms in a minority language context. Modern Language Journal, 102(4), 797-813.

Ó Murchadha, N., & Flynn, C. (2018). Language educators’ regard for variation in late modernity: Perceptions of linguistic variation in minority contexts. Journal of Sociolinguistics, 22(3), 288-311.

 

2017

Ní Dhiorbháin, A., & Ó Duibhir, P. (2017). An explicit-inductive approach to grammar in Irish-medium immersion schools. Language Awareness, 26(1), 3-24.

Ó Duibhir, P., Ó Cathalláin, S., NigUidhir, G., Ní Thuairisg, L., & Cosgrove, J. (2017). Anailís ar mhúnlaí soláthair Gaelscolaíochta. An Coiste Seasta Thuaidh Theas ar an nGaeloideachas. https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2018/06/75fc49640fec2d… 

 

2016

Flynn, C. J., & Harris, J. (2016). Motivational diversity among adult minority language learners: Are current theoretical constructs adequate? Journal of Multilingual and Multicultural Development, 37(4), 371-384.

Mac Murchaidh, C. (2016). Cruinnscríobh na Gaeilge (An Séú hEagrán). Baile Átha Cliath: Cois Life.

Nic Eoin, Máirín (2016). ‘Re-Imagining Academic and Professional Irish Language Programmes in Initial Teacher Education: Implications of a New Third Level Irish Language Syllabus’, Teanga, 24: 20-33

Nic Eoin, Máirín (2016). Léirmheas ar: Nicholas M. Wolf. 2014. An Irish-Speaking Island: State, Religion, Community, and the Linguistic Landscape in Ireland, 1770-1870, Éigse, 39: 420-428.

Ní Thuairisg, L., & Ó Duibhir, P. (2016). An leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann [Continuity from primary to post-primary Irish-medium schools in the Republic of Ireland]. Gaeloideachas. Leagan Gaeilge, English version.

Ó Duibhir, P. (2016). Foghlaim chomhtháite ábhar agus teanga i gclár oideachais tosaigh do mhúinteoirí bunscoile. Teanga, 24, 56-69. http://www.iraal.ie/uploads/1/3/5/8/13582401/teanga.24.7_oduibhir.pdf 

Ó Duibhir, P., Ní Dhiorbháin, A., & Cosgrove, J. (2016). An inductive approach to grammar teaching in grade 5 & 6 Irish immersion classes. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 4(1), 33-58. https://doi.org/10.1075/jicb.4.1.02dui 

 

Roimh 2016

Mac Murchaidh, C. (2014). Aspects of language shift and the decline in Irish in County Cavan in the eighteenth and nineteenth centuries. In Cherry, J. & Scott, B., Cavan: History & society (Chapter 17). Dublin: Geography Publications.

Mac Murchaidh, C. (Eag.) (2004). 'Who Needs Irish?': Reflections on the Importance of the Irish Language Today. Baile Átha Cliath: Veritas.

Nic Eoin, Máirín (2013). ‘Saothrú na Sochtheangeolaíochta’. Alt léirmheasa ar An tsochtheangeolaíocht: Feidhm agus tuairisc (Ó hIfearnáin, Ní Neachtain); An chonair chaoch: An mionteangachas sa dátheangachas (Lenoach, Ó Giollagáin, Ó Curnáin)’, Éigse, 38: 306-24.

Ó Duibhir, P., Ní Chuaig, N., Ní Thuairisg, L., & Ó Brolcháin, C. (2015). Soláthar oideachais trí mhionteangacha: Athbhreithniú ar thaighde idirnáisiúnta. An Roinn Oideachais agus Scileanna.