Taighde/Research

Taighde curtha i gcrích /  Research Completed (ó 2015 i leith)

Bliain

Cáilíocht

Ainm

Teideal an tráchtais/taighde agus nasc má tá an tráchtas ar fáil ar líne

Stiúrthóir

2023 PhD Aoife-Merrins Gallagher Exploring the design, development and delivery of a bilingual English-Irish oral narrative programme for linguistically diverse Junior Primary classrooms. An Dr Gillian Lake & An tOllamh Pádraig Ó Duibhir
2023 PhD Ciarán Kavanagh The factors which influence completion and non-completion in Irish-medium post-primary education from the student perspective. An tOllamh Pádraig Ó Duibhir & An Dr Laoise Ní Thuairisg
2020-2023 Taighde iar-dhochtúireachta Kerron Ó Luain Gluaiseacht na Gaelscolaíochta, 1973-2023: Stair Bhéil agus Stair Dhigiteach an Gníomhaíochais Theanga ón mBun Aníos. An tOllamh Pádraig Ó Duibhir
2022 PhD Jacqueline de Brún The teaching and learning of reading in Irish of 9-11-year-olds in immersion settings in Ireland: a mixed methods case study. An tOllamh Pádraig Ó Duibhir & An Dr Eithne Kennedy
2020 PhD Sinéad Andrews The additional supports required by pupils with special educational in Irish-medium schools  An tOllamh Pádraig ó Duibhir & an Dr Joe Travers

2019

PhD

Sylvaine Ní Aogain

Teachers’ and Students’ Perspectives of Corrective Feedback on the Grammatical Accuracy of Immersion Students’ Second Language

An tOllamh Pádraig ó Duibhir

2018

M.Oid

Liam Pearse Ahern

An Action Research Project to Investigate the Effectiveness of a Collaborative Learning Community as a Basis to Develop Oral Irish Proficiency with an English- Speaking Transition Year Group

An Dr Laoise Ní Thuairisg

2017

EdD

Aisling Ní Dhiorbháin

Oideolaíochtaí um Theagasc an Léireolas do Bhunmhúinteoirí Faoi Oiliúint http://doras.dcu.ie/21838/

An tOllamh Pádraig ó Duibhir

2016

MTeach

Aidan Campbell

The Writing Process in Irish as L2

An Dr Aisling Ní Dhiorbháin

2016

PhD

Neasa Ní Chuaig

Iniúchadh ar Chleachtais Litearthachta i gCóras Bunscolaíochta Chatagóir A na Gaeltachta: Cur Chuige Praiticiúil d’Fhorbairt na Scríbhneoireachta https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/iniuchadh-ar-chleachtais-litearthachta-i-gcoras-bunscolaiochta-chatagoir-a.pdf

An tOllamh Pádraig ó Duibhir

2015

PhD

Conchúr ó Brolcháin

Iniúchadh ar Mhúnlaí Luath-Oideachais Dhátheangacigh i mBunscoileanna Gaeltachta https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/iniuchadh-ar-mhunlai-luath-oideachais-dhatheangaigh-i-mbunscoileanna-gaeltachta.pdf

An tOllamh Pádraig ó Duibhir

Taighde idir lámha / Current research

Iniúchadh ar Bhraistintí Múinteoirí agus Daltaí dara teanga iar-bhunleibhéil sna blianta sóisearacha ar an bhFoghlaimThascbhunaithe mar chuige d’fhorbairt na scileanna idirghníomhaithe cainte sa Ghaeilge. 
Pearse Ahern (Stiúrthóirí Aisling Ní Dhiorbháin & Pádraig Ó Duibhir) 

Supporting teachers' pedagogical content knowledge of the transfer of skills across languages through professional learning and coaching. 
Máire Ní Láimhín (Stiúrthóirí Aisling Ní Dhiorbháin & Pádraig Ó Duibhir)

Evaluating the Impact of a Professional Learning Community on Teacher Professional Learning for Inclusive Practice in a Gaeltacht Post Primary School
Teresa Ní Ghallachóir (Stiúrthóirí Aisling Ní Dhiorbháin & Joe Travers)

Reasons for, and experiences of Irish exemptions in mainstream primary schools: perspectives of principals, teachers, parents and pupils
Deirdre Nic Gabhann (Stiúrthóirí Aisling Ní Dhiorbháin & Elizabeth Mathews) 

Dúchas agus Oiliúint: Suíomh agus Stádas Nuascríbhneoirí na Gaeilge
Éilis Neary (Stiúrthóirí Caoimhe Nic Lochlainn & Gearóidín Uí Laighléis)

Iniúchadh ar Thaithí Foghlama Teanga Foghlaimeoirí Gaeilge ar an Tríú Leibhéal
Méabh Sloane (Stiúrthóirí Gearóidín Uí Laighléis, Seán Mac Risteaird & Colin Flynn)

How does the ethical and multi-faith patron’s  programme ‘Croí na Scoile’ shape intercultural education in Irish-medium schools? A comparative case study of two primary immersion education settings.
Richeal Ní Thiarnaigh (Stiúrthóirí Sinéad Nic Aindriú & Anne Marie Kavanagh)

Taighde ar chonradh / Contract research

Ar son

Teideal

Foireann

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta Staidéar agus Athbhreithniú Leantach ar Luathchur i bhfeidhm Shonraíochtaí Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí (T1 & T2) Aisling Ní Dhiorbháin, Sarah O’ Grady, Seán Mac Risteaird, Pearse Ahern, Sinéad Andrews
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) Cur Chuige Ilteangach do Theagasc Ghramadach na Gaeilge i scoileanna arb é an Béarla an meán teagaisc iontu Aisling Ní Dhiorbháin, Tara Concannon-Gibney & Eithne Ní Dhubhghaill
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) Taighde ar Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO) in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge agus in aonaid lán-Ghaeilge (iar-bhunscoileanna T1) Sinéad Nic Aindriú
An Roinn Oideachais Taighde ar Pholasaí don Oideachas trí Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht Pádraig Ó Duibhir, Aisling Ní Dhiorbháin, Cóilín Ó Floinn, Jacqueline de Brún & Máíre Ní Ghealbháin
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta Taighde ar Chomtháthú, Oideolaíocht agus Measúnacht Patrick Burke, Paula Lehane
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta Athbhreithniú luath ar chur i bhfeidhm na Sonraíochtaí Gaeilge T1 agus T2 don tSraith Shóisearach Colm Mac Gearailt & Pádraig Ó Duibhir
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) Soláthar an Oideachais lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta do Pháistí a bhfuil Béarla mar Theanga Bhreise acu Aisling Ní Dhiorbháin, Pádraig Ó Duibhir & Lorraine Connaughton-Crean
Tuismitheoirí na Gaeltachta ‘Máithris’ (Taighde ar an nGaeilge sa Ghaeltacht le samplaí den máithris a aimsiú agus le foclóir, leaganacha cainte agus téarmaí a bhaineann le fás agus luathfhorbairt an linbh, iompar clainne agus breith an linbh a bhailiú agus a chur le chéile)

An Dr Aisling Ní Dhiorbháin

An tOllamh Pádraig ó Duibhir

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Sholáthar Athbhreithniú agus Costas Tairbhe is Tionchar ar an mBeart: Tús Maith

An Dr Aisling Ní Dhiorbháin

An tOllamh Pádraig ó Duibhir

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Tionchar an Tumoideachais ar Dhaltaí i Scoileanna Lán-Ghaeilge i gCeantair Mhíbhuntáiste

An Dr. Karen Ní Chlochasaigh

An Dr. Gerry Shiel agus

An tOllamh Pádraig Ó Duibhir

Teacht Aniar agus An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Teacht in Inmhe

Tuarascáil taighde do Tuismitheoirí na Gaeltachta agus Teacht Aniar arna mhaoiniú ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

An Dr Laoise Ní Thuairisg

An tOllamh Pádraig Ó Duibhir

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Buntáistí agus dúshlain teanga atá ag iar-scoláirí na n-iarbhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge ar aistriú go hinsitiúid tríú leibhéal

An Dr Laoise Ní Thuairisg

An tOllamh Pádraig Ó Duibhir