Tionscadail/Projects

  

 

Baineann na tionscadail taighde atá curtha i gcrích le déanaí ag baill SEALBHÚ leis na sainréimsí seo a leanas:

 • Scéim Tús Maith agus Cuairteanna Baile i nGaeltachtaí Co Chiarraí

 • Inniúlacht teanga daltaí Gaelscoile

 • Scéim na gCúntóirí Teanga sa Ghaeltacht

 • Inspreagadh foghlaimeoirí lánfhásta Gaeilge

 • Dearcadh foghlaimeoirí i leith mhúnlaí éagsúla na Gaeilge

 • Dearcadh múinteoirí i leith mhúnlaí éagsúla na Gaeilge taobh istigh agus taobh amuigh den seomra ranga

 • Rannpháirtíocht tuismitheoirí sa Ghaeloideachas

 • Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha agus oideachas tosaigh múinteoirí

 • Léireolas gramadaí agus oideachas tosaigh múinteoirí

 

Members of SEALBHÚ have recently completed research projects in the following areas:

 • Review of Tús Máith and Home Visits in Kerry Gaeltacht

 • Language competence among Gaelscoil pupils [among pupils in Gaelscoileanna]

 • The Language Assistants Scheme in Gaeltacht schools

 • Motivation among adult learners of Irish

 • Learners’ attitudes towards varieties of Irish as speech models

 • Teachers attitudes to varieties of Irish as models inside and outside the classroom

 • Parent participation in Irish immersion education

 • Content Language Integrated Learning and initial teacher training

 • Explicit grammar knowledge and initial teacher training