Shows students walking in DCU's St Patrick's Campus in Drumcondra
DC003

Bachelor of Education - Gaeltacht Applicants Pathway

Course Details

CAO Code:
DC003
Course Type:
Undergraduate
NFQ Level:
- Please see www.qqi.ie for further information
Placement:
Yes
Delivery Modes
Full-Time
Minimum Points
#453
Duration
4 Years
Phone:
+353 (0) 1
700 9161

Ullmhóidh an Baitsiléir san Oideachas tú do ghairm bheatha thaitneamhach mar Mhúinteoir Bunscoile, ról a bhfuil tionchar dearfach agus tionchar buan aige ar shaol leanaí óga.

Overview

Overview Icon

Mar mhúinteoir bunscoile, is féidir leat fíordhifríocht a dhéanamh - meon agus forbairt phearsanta leanaí a threorú agus a thacú. Cabhróidh an cúrsa seo leat a bheith i do ghairmí múinteoireachta oilte cruthaitheach

Ag Foghlaim a Mhúineadh, Ag múineadh chun foghlaim
Tabharfaidh an Baitsiléir san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) gach eolas duit ar na hábhair a bheidh le múineadh chomh maith  leis na scileanna ceannaireachta agus cumarsáide a theastaíonn chun iad a mhúineadh.

Cuidíonn an cúrsa leat tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhfoghlaimíonn leanaí, agus tugann sé na huirlisí duit chun do mhic léinn a spreagadh sa seomra ranga. Ina theannta sin, méadófar ar do chuid eolais agus tuiscint ar an domhan thart ort trí léachtaí iontacha idirghníomhacha

Féadfar suas le deich faoin gcéad de na hionaid ar chlár an Bhaitsiléara Oideachais a choinneáil d’iarratasóirí Gaeltachta, i.e. ní mór d’iarratasóirí cónaí a bheith orthu i Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta agus an Ghaeilge a bheith in úsáid mar ghnáth-theanga teaghlaigh acu.  Roghnaíonn an scoláire DC003 le cur in iúl d’oifig an CAO gur iarratasóir Gaeltachta é/í. Déanann an CAO teagmháil leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán chun a dheimhniú gur Iarratasoir Gaeltachta atá ann/inti.  Tá eolas breise maidir le Riachtanais Iontrála d'Iarratasóirí Gaeltachta ar fáil anseo. Féach Doiciméad 0034/2021

DCU People

Careers & Further Options

Careers Icon

Careers

Tugann an cúrsa seo níos mó ná bealach díreach isteach chuig an mbunmhúinteoireacht, tá bealach chuig gairmeacha eile chomh maith

Consultant
Content Writer
Educational Administrator
Principal
Researcher
School Inspector
Teacher
Teacher Educator
Riarthóir i gcúrsaí Oideachais
Cigire
Príomhoide
Lucht déanta polasaithe
Comhairleoir
Scríbhneoir d'ábhar oideachais
Taighdeoir

Bíonn an-iarracht ag fostóirí ar chéimithe Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Oibríonn ár gCéimithe i dtimpeallachtaí éagsúla ó chomhlachtaí ilnáisiúnta móra go FBManna, gnólachtaí teaghlaigh agus gnólachtaí nuathionscanta ar fud gach earnála.

Tá roinnt tionscnamh foghlama agus forbartha i bhfeidhm ag Seirbhís Gairmeacha Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath dár gcuid mac léinn, a thugann na scileanna dóibh a theastaíonn le haghaidh slí bheatha rathúil.

 Téigh chuig ár suíomh Gairmeacha chun tuilleadh eolais a fháil faoi phleanáil ghairme, ár gclár meantóireachta, forbairt scileanna agus acmhainní ar líne do mhic léinn agus iad ag obair ar CVanna agus ag déanamh iarratas ar phoist nó eile.

Entry Requirements

Entry Requirements Icon

In addition to the general entry requirements for admission to the university the following entry requirements apply: Minimum of H5 in no fewer than three subjects and a minimum of O6/H7 in three other subjects, to include minimum of H3 in Irish; O4 or H7 in English; O4 or H7 in Mathematics. Applicants must be resident in a Gaeltacht Language Planning area.

Minimum age of 16 by 15th January in the year of entry.

DES 2024 entry requirements for non-mature applicants is available here. Irish version available here

Ní mór d’iarratasóirí DC003 cónaí a bheith orthu sa Ghaeltacht mar a aithnítear go hoifigiúil í agus an Ghaeilge a bheith in úsáid mar ghnáth-theanga teaghlaigh acu.

In addition to the general entry requirements for admission to the university the following entry requirements apply: Six subjects must be presented, at least three at GCE A Level with the remaining subjects at GCE AS or GCSE Level. Applicants  must present the following subject requirements: GCSE C in both English and English Literature or GCSE B in either English or English Literature; GCE A Level C in Irish; GCSE D Level in Additional Mathematics or Grade  GCSE C in Mathematics; GCE A Level C in two further subjects; GCSE C in one other subject.

DES 2024 entry requirements for non-mature applicants is available here. Irish version available here

No Entry Path

No Entry Path

Course Structure

Course Structure Icon

Socrúchán
Caitheann mic léinn am i scoileanna i ngach bliain, le socrúcháin sínte i mBlianta 3 agus 4. Tosóidh tú trí bhreathnú ar an múinteoir ranga agus de réir a chéile beidh tú in ann teagasc ar feadh an lae ar fad. Tabharfaidh tú cuairt ar an nGaeltacht ar feadh ceithre seachtaine freisin.

Speisialtóireacht
Cuireann an BEd ar do chumas speisialtóireacht a dhéanamh i bpríomhréimsí foghlama.

I mBliain 1 roghnóidh tú trí cinn ar a mhéid as Béarla, Gaeilge, Tíreolaíocht, Stair, Matamaitic, Ceol agus Léann an Reiligiúin. Is féidir leat leanúint ar aghaidh le ceann amháin díobh seo mar Mhórspeisialtacht i mBlianta 2 go 4.

Mar mhalairt air sin, is féidir go gcinnfidh tú Oideachas Luath-Óige, Foghlaim Dhigiteach, Oideachas Eolaíochta, Forbairt Daonna, Corpoideachas, Oideachas Litearthachta, Geo-Fhoghlaim, nó Oideachas Speisialta agus Cuimsitheach a roghnú. (Tá teorainn le líon na n-áiteanna ar roinnt speisialtachtaí agus tá roghanna faoi réir athraithe).

 

I mBliain 1 agus i mBliain 2, clúdaíonn na scoláirí na bunghnéithe a theastaíonn don teagasc.  De réir a chéile tuigfidh tú an dóigh a smaoiníonn agus a bhfoghlaimíonn leanaí ar bhealaí gníomhacha. Ullmhóidh do chúrsaí curaclaim tú le hábhair uile churaclam na bunscoile a mhúineadh trí úsáid a bhaint as cur chuige a fhorbraíonn tuiscint agus inspreagadh na bpáistí. Déanfaidh tú modúil freisin i Síceolaíocht, Fealsúnacht, Socheolaíocht an Oideachais agus Stair an Oideachais

I mBliain 3, déanfaidh tú athbhreithniú ar a bhfuil foghlamtha agat go dtí seo agus cuirfidh tú i bhfeidhm é i gcásanna éagsúla. Méadóidh do thuiscint ar chomhthéacsanna an tseomra ranga agus conas eispéiris shaibhre foghlama a phleanáil.  Foghlaimeoidh tú conas oibriú le leanaí ar bhealaí daonlathacha agus conas a chuireann ar a gcumas dul i ngleic leis an domhan ar bhealach eiticiúil.

Díríonn Bliain 4 ar do shaineolas a dhoimhniú. Cuirfear deiseanna ar fáil duit a bheith ag obair i bpobal scoile agus macnamh a dhéanamh ar smaointe móra san oideachas, mar shampla,  cheartas agus ionchuimsiú sóisialta. Tabharfaidh tú faoi thionscadal taighde freisin.

Fees and Funding

Fees Icon

Fees

Student Contribution.
€3,043 per annum
EU Status Fee
€5,607 per annum
Non EU Fee.
€15,000 per annum
Material Charge.
€175 Year 1 only

How To Apply

How To Apply Icon

Applicants presenting EU School Leaving: Apply through the Central Applications Office (CAO) by 1st February or 1st May

Apply through the CAO by 1st February. In March, those meeting the eligibility criteria; those intending to sit the Leaving Certificate and applicants presenting GC(S)E in 2024 must complete a supplementary form. All eligible applicants will be contacted and sent a supplementary form which must be completed and returned. Candidates will then be invited to attend a general interview and oral Irish examination which will take place one after the other via zoom on Tuesday 7th May 2024.    

Applicants sitting examinations in 2024 will be included in this invitation provided they meet the minimum entry requirements or are intending to sit Leaving Certificate/GC(S)E examinations before August 2024.

Applicants will be offered places in order of merit. Candidates who have failed the interview on two previous occasions are not eligible to reapply.

Please note that mature applicants can apply either on mature grounds or on points alone or both.

Information regarding the DES 2024 Mature Entry requirements are available here. Irish version here.

  1. No Entry Path

Candidates required to apply through the CAO can apply online at www.cao.ie 
 

Life On Campus

Life on Campus
Students on St Patrick's Campus

DCU St Patrick's Campus

FAQs

FAQ Icon