Taighde ag Leibhéal na Scoile | Fiontar agus Scoil na Gaeilge

Seimineáir Thaighde eagraithe ag Fiontar & Scoil na Gaeilge

Brú ar an gcomhad thíos chun liosta de na seimineáir thaighde eagraithe ag Fiontar & Scoil na Gaeilge a fheiceáil. 

 


Lámhleabhar PhD 2020-2021

Forbhreathnú

Fáilte romhat go leathanach taighde Fiontar & Scoil na Gaeilge. Tá an fhoireann sa Scoil tiomanta do naisc a chruthú idir an Ghaeilge agus sochaí chomhaimseartha na hÉireann, go háirithe trí theicneolaíochtaí digiteacha a fhorbairt a chuireann réimse luachmhar acmhainní ar fáil don phobal, acmhainní ar féidir teacht orthu ag am ar bith in áit ar bith: e.g. logainmneacha, beathaisnéisí, téarmeolaíocht, béaloideas, téarmeolaíocht na Gaeilge le haghaidh an Aontais Eorpaigh agus teicneolaíochtaí teagaisc agus foghlama teangacha ar líne.

Sainspéiseanna agus Saineolas

Trí mheán ar gcuid saineolas agus sainspéiseanna dírímid ar na réimsí seo a leanas:
 1. Taisce luachmhar d'ábhar físe, closamhairc agus scríofa a fhorbairt agus a chaomhnú don todhchaí
 2. Rochtain ar líne a chur ar fáil go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta ar eolas faoi ghneithe éagsúla d'oidhreacht agus de chultúr na Gaeilge agus na hÉireann.
 3. Na háiseanna sin a chur ar fáil go oscailte dóibh siúd sa tír seo agus thar lear a bhfuil suim acu i saíocht Ghaeilge na tíre seo.
 4. Nasc a chruthú idir an Ghaeilge agus an taighde trí mheán na Gaeilge sna reimsí seo a leanas:
  • An Gnó agus an Bhainistíocht
  • An tAirgeadas
  • An tOideachas Fiontraíochta agus an Fhiontraíocht Shóisialta
  • Teicneolaíocht na Faisnéise i réimse an teagaisc agus na foghlama teanga
  • An tIompar Eagraíochtúil
  • Forbairt na Gaeltachta
  • Polasaí agus Pleanáil Teanga
  • Gnéithe éagsúla de Léann na Gaeilge

Teicneolaíochtaí agus Áiseanna

Agus leas á bhaint acu as teicneolaíochtaí nua, tá foireann Fiontar & Scoil na Gaeilge i mbun traidisiúin luachmhara éagsúla na Gaeilge a chaomhnú chun gur féidir an t-ábhar sin a chur ar fáil do phobal an domhain cibé áit a bhfuil siad, cibé am a roghnaíonn siad é a lorg. De bhrí go bhfuil suas le 100 milliún duine i measc an diaspóra Éireannaigh, tá sé tábhachtach teacht i dtír ar theicneolaíochtaí nua chun cur ar a gcumas siúd eolas a fháil ar an oidhreacht luachmhar seo i gcomhthéacs na staire agus an tsaoil chomhaimseartha.

Deiseanna don Fhiontraíocht

Tá na sé phríomh-aschur a bhaineann lenár gcuid taighde reatha le fáil ar líne sna réimsí seo a leanas: teicneolaíochtaí teagaisc agus foghlama, foclóireacht agus téarmeolaíocht, beathaisnéisí, logainmníocht agus an béaloideas. Má tá sainriachtanas taighde ag an eagraíocht lena mbaineann tú in aon cheann de na réimsí seo a leanas: na daonnachtaí digiteacha, an t-airgeadas nó bainistíocht an ghnó, an fhiontraíocht shóisialta, an t-oideachas fiontraíochta, forás agus forbairt na Gaeltachta, teicneolaíochtaí teanga, nó an polasaí agus an phleanáil teanga, agus dá mba mhaith leat dul i gcomhairle le Fiontar & Scoil na Gaeilge faoi aon cheann acu, féach ar phróifílí na léachtóirí lena fháil amach cé hé is fearr a chuirfeas comhairle ort. I measc na mbeartas comhairleoireachta is déanaí a raibh ionchur ag Fiontar & Scoil na Gaeilge iontu tá: An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge - 2010-2030, a d’fhoilsigh Rialtas na hÉireann; an t-athbhreithniú ar pholasaí teanga in Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003), agus an staidéar a rinne Fiontar & Scoil na Gaeilge i gcomhar le comhghleacaithe sa Bhreatain Bheag agus an Fhionlainn ar reachtaíocht teanga sna tíortha sin, staidéar a foilsíodh sa tuarascáil From Act to Action (2014).

Is féidir fiosrúcháin tosaigh a dhéanamh le:

Sally Mhic Dhomhnaill
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Oifig na Scoile
+353 1 700 5614

Mic Léinn Taighde

Fáiltíonn Fiontar & Scoil na Gaeilge roimh iarratais ó chéimithe ar mhian leo taighde a dhéanamh trí mheán na Gaeilge in aon cheann de na réimsí seo a leanas: an gnó agus an bhainistíocht, an t-oideachas fiontraíochta, an fhiontraíocht shóisialta, an t-airgeadas, Teicneolaíocht na Faisnéise, teicneolaíochtaí teanga, polasaí agus pleanáil teanga, na daonnachtaí digiteacha agus gnéithe éagsúla de léann na Gaeilge.

Téann mic léinn i mbun dianstaidéir mar chuid d’iarchéim taighde i ndisciplín a bhfuil bunús maith acadúil acu cheana féin ann. Trí mheán an staidéir iarchéime, foghlaimeoidh mic léinn scileanna riachtanacha taighde mar a bhaineann le tionscadal a phleanáil, a réiteach agus a chur i gcrích, rud a sheasfaidh dóibh ina dhiaidh sin in aon earnáil ghairmiúil ina mbeidh siad.

+ Mic Léinn Reatha PhD

Elaine Beirne

Baineann taighde Elaine le modheolaíocht a fhorbairt chun anailís seintiminte a dhéanamh ar théacsanna Gaeilge a bhailítear ó fhoinsí ar líne. Is é sprioc a cuid taighde ná luach a bhaint as an gcorpas mór inneachair Gaeilge atá á ghiniúint ag úsáideoirí ar líne, go háirithe ar an suíomh micreabhlagála, Twitter. 

Justin Ó Gliasáin

Tá taighde Justin dírithe ar mhionlogainmneacha de bhunadh na Gaeilge i gCo. Chill Dara. Tá sé d'aidhm ag an tionscadal seo bailiúchán mionlogainmneacha a chur le chéile agus anailís theangeolaíoch a dhéanamh orthu. Déanfar an bailiúchán mionlogainmneacha a fhoilsiú ar an suíomh gréasáin Meitheal.Logainm.ie.

Michelle Dunne

Tá Michelle ag iarraidh an t-eolas faoi mhná agus ó mhná sa chnuasach béaloidis a bhailigh Seán Mac Mathúna (1876 - 1949) in iarthuaisceart an Chláir a thuiscint i gcomhthéacs stairiúil an ábhair. Dírítear aird ar iompar agus ról (traidisiúnta) na mban agus ar na teachtaireachtaí inscneacha sna hinsintí seo.

Jamie Murphy

Tá dochtúireacht idir lámha ag Jamie faoi láthair i réimse an aistriúcháin drámaíochta sa Ghaeilge. 

 

+ Conas iarratas ar iarchéim taighde a dhéanamh

Caithfidh iarratasóirí na nithe seo a leanas a ullmhú:

 • Moladh taighde (c. 5,000 focal – treoirlínte thíos).
 • Curriculum vitae iomlán mar aon le torthaí aon dámhachtainí bunchéime agus iarchéime (gach bliain den chlár) a bronnadh ar an iarratasóir, agus aon tionscadal taighde nó tráchtas eile a chuir siad i gcrích.
 • Ainm an bhaill den fhoireann acadúil in Fiontar & Scoil na Gaeilge atá sásta tacú leis an iarratas.

Níor cheart iarratas a chur ar aghaidh chuig an Ollscoil mura bhfuil ball foirne sásta tacú leis. Mura bhfuil an tacaíocht chuí agat is ar éigean a ghlacfar leis an iarratas. Roimh iarratas ar bith a dhréachtú, ba chóir a chinntiú go bhfuil ball foirne amháin (ar a laghad) sa Scoil a bhfuil an saineolas aige/aici sa réimse a bhfuil spéis ag an iarratasóir féin ann. Is féidir tuilleadh eolais faoi réimsí sainspéise na foirne acadúla a fháil trí bhreathnú ar na leathanaigh foirne ar shuíomh na Scoile. Déantar iarratais a phróiseáil i rith na tréimhse ó Aibreán go Meán Fómhair, de ghnáth. Is féidir le hiarratasóirí a maoiniú féin a aimsiú nó iarracht a dhéanamh teacht ar mhaoiniú ó fhoinsí eile.

Is féidir fiosrúchán tosaigh faoi staidéar iarchéime a dhéanamh le:

Sally Mhic Dhomhnaill
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Oifig na Scoile
+353 1 700 5614

+ Conas Moladh Taighde a Scríobh 

Agus tú i mbun moladh taighde a réiteach, ba cheart duit féachaint ar na treoirlínte a bhaineann le moladh taighde a dhréachtú agus a chinntiú go ndéanann tú na nithe seo a leanas:

 • An bhuncheist taighde agat a leagan amach go soiléir.
 • Do chuid eolais ar an litríocht ábhartha a bhaineann leis an gceist taighde a léiriú. Ba chóir duit bheith ar an eolas faoi thaighde atá á fhoilsiú sa réimse sin sna hirisí acadúla cuí.
 • An bhuncheist taighde a lonnú sa litríocht taighde chuí.
 • An chaoi a gcuirfidh do chuid taighde leis an eolas a bhaineann leis an réimse sin cheana féin a leagan amach.
 • An mhodheolaíocht is feiliúnaí a roghnú don staidéar atá beartaithe agat.

Is féidir go gcuirfear agallamh ar iarratasóirí a bhfuil tacaíocht acu ó bhall foirne. Sa chás go n-éiríonn leat san agallamh, iarrfar ort iarratas foirmeálta a chur chuig DCU trí mheán an Postgraduate Applications Centre. Tabhair faoi deara nach bpléifear le hiarratais a chuirtear ar aghaidh chuig an Ionad Iarratas Iarchéime mura bhfuil tacaíocht na dáimhe cuí acu roimh ré. 

+ Eolas Breise

+ Deiseanna Scoláireachta