Let’s Keep in Touch

 

We want to help our alumni maintain a lifelong connection with the DCU community and to be part of our ongoing mission to transform lives and society. To do this, we need to keep our alumni database, shared by DCU and DCU Educational Trust, up to date so that we can keep in touch with you about:

  • The latest news and developments at DCU.
  • Alumni events from lectures on campus, Alumni Award nights and reunions in Ireland and around the globe to networking opportunities, mentoring programmes and sporting events.
  • Opportunities to support DCU’s mission to transform lives and society by donating your time, funds or expertise. 
  • Opportunities for career development or further education and training.

Please update your contact details using the form below, select what you would like to hear from us about and indicate the methods by which you are happy for us to correspond with you:

 

Coinnímis i dTeagmháil

Ba mhaith linn cabhrú lenár gcéimithe nasc a choinneáil ar bun le pobal DCU ar feadh an tsaoil agus páirt a ghlacadh inár misean leanúnach um shaol daoine agus an tsochaí a bhunathrú chun feabhais. Chun déanamh amhlaidh, ní mór dúinn ár mbunachar sonraí céimithe, atá á chomhroinnt ag an Ollscoil agus ag Iontaobhas Oideachais DCU, a choinneáil cothrom le dáta chun go mbeimid in ann teagmháil a dhéanamh leat fúthu seo:

  • An nuacht agus na forbairtí is deireanaí san Ollscoil.
  • Ócáidí céimithe, lena n-áirítear léachtaí ar an gcampas, oícheanta Dámhachtana Céimithe, tionóil in Éirinn agus in áiteanna timpeall an Domhain, deiseanna líonraithe, cláir mheantóireachta, agus imeachtaí spóirt.
  • Deiseanna le tacú le misean na hOllscoile um shaol daoine agus an tsochaí a bhunathrú chun feabhais ach do chuid ama, airgid nó saineolais a thabhairt.
  • Deiseanna le forbairt gairme nó le breisoideachas agus oiliúint.

Athraigh do shonraí teagmhála chun dáta ach an fhoirm thíos a úsáid, roghnaigh cén scéala ba mhaith leat a fháil uainn agus luaigh cén dóigh ar mhaith leat go ndéanfaimis comhfhreagras leat:

Let's Keep in Touch!

By providing your postal address, you can help us to inform you of relevant international events and gatherings for DCU alumni.\n\n\n\nMá thugann tú do sheoladh poist dúinn, beimid in ann eolas a thabhairt duit faoi ócáidí agus tionóil idirnáisiúnta ábhartha do chéimithe DCU

Please tick the boxes below to indicate what you would like to hear from us about:

Cuir tic leis na boscaí thíos chun a léiriú cén scéala ba mhaith leat a fháil uainn:

Contact Types / Cineálacha Teagmhála

Please tick the boxes below to indicate the methods by which you are happy for us to keep in touch with you:

Cuir tic leis na boscaí thíos chun a léiriú cén dóigh ar mhaith leat go ndéanfaimis teagmháil leat:

Contact Methods / Modhanna Teagmhála

Data Protection: Please note that by providing your contact details and indicating your contact preferences you are consenting to the processing of your personal data by DCU and DCU Educational Trust as set out in our Privacy Policies (DCU / DCUET). You can withdraw your consent at any time through the contact details in the Privacy Policies.

Más rud é go dtugann tú do shonraí teagmhála dúinn agus go gcuireann tú do shainroghanna pearsanta teagmhála in iúl, beidh tú ag tabhairt cead do DCU agus d’Iontaobhas Oideachais DCU do shonraí pearsanta a phróiseáil mar atá leagtha amach inár mBeartais Phríobháideachta (DCU/DCUET).

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.